اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 159832

شناسه ملی: 10102025049

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: استان تهران منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله شهران جنوبی ، خیابان شهید برادران طوقانی ، خیابان جهاد ،

کد پستی: 1474946883

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/01:

60,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/12/28:

29,500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/12/20:

29,500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/30:

990,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/08/03:

51,020,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/07/07:

51,530,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 14 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهران جنوبی، خیابان شهید برادران طوقانی، خیابان جهاد، پلاک 5 ، طبقه همکف ک.پ 147494XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980707XXXX66956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی حسن سقایی به شماره ملی 407115XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید رضا یار احمدی به شماره ملی 407032XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیرحسین طاهرزاده با شماره ملی 006163XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل، یا یکی از اعضا هییت مدیره معتبر میباشد. پ 980307XXXX94327 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی حسن سقایی به شماره ملی: 407115XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره، آقای حسن سقایی به شماره ملی: 407115XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیرحسین طاهرزاده با شماره ملی: 006163XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل، یا یکی از اعضا هییت مدیره معتبر میباشد. پ 971015XXXX80416 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران- چهارراه منوچهری، خیابان لاله زارنو، بن بست مصباح کریمی، پلاک 11 ، ساختمان زیبا، طبقه چهارم، واحد 19 منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 971015XXXX98417 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران ـ خیابان لاله زار نو ـ کوچه مصباح کریمی ـ پلاک 11 ـ واحد 9 ـ کدپستی: 114565XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 970827XXXX31243 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران ـ محله شهران جنوبی ـ بلوار شهران جنوبی ـ خیابان شهید براداران طوقانی، خیابان جهاد ـ پلاک 5 طبقه همکف، کدپستی: 147494XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970522XXXX77823 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی 103203XXXX0 به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی صادقیان به شماره ملی 407330XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. پ 970211XXXX84536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 295XXXX0000 ریال به مبلغ 6XXXXXXXX00 ریال منقسم به 60000 سهم 1000000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ 960419XXXX66886 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم ساکی به شماره ملی: 418016XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید مصطفی صادقیان به شماره ملی: 407330XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب شدند. پ 960320XXXX96149 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی حسن سقایی به شماره ملی 407115XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای امیر حسین طاهرزاده به شماره ملی 006163XXXX1 به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن سقایی با شماره ملی 407115XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل، یا یکی از اعضا هییت مدیره معتبر میباشد. پ 960120XXXX65548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی حسن سقایی به شماره ملی: 407115XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، آقای حسن سقایی به شماره ملی: 407115XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمید رضا یاراحمدی با شماره ملی: 407032XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 951015XXXX08429 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی حسن سقایی به شماره ملی: 407115XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای حسن سقایی به شماره ملی: 407115XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حمید رضا اکرمی با شماره ملی: 418907XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.آقای ابراهیم ساکی به شماره ملی: 418016XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سید مصطفی صادقیان به شماره ملی: 407330XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. پ 950310XXXX43871 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1475XXXX000 ریال به مبلغ 295XXXX0000 ریال منقسم به 29500 سهم 1000000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 940526XXXX20925 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم ساکی به شماره ملی: 418016XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی صادقیان به شماره ملی: 407330XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب شدند. پ 940504XXXX15304 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ خیابان سردارجنگل ـ خیابان حیدری مقدم ـ پلاک 78 کدپستی 147664XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت، سرمایه شرکت از مبلغ 295XXXX0000 ریال منقسم به 29500 سهم 1000000 ریالی به مبلغ 1475XXXX000 منقسم به 29500 سهم 500000 ریال (پانصدهزار ریالی)کاهش یافت.و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ 940320XXXX84191 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/07:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی حسن سقایی بشماره ملی 407115XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای حسن سقایی بشماره ملی 407115XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا اکرمی بشماره ملی 418907XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری بامضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ 1850126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامران فولادوند به شماره ملی 407239XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای علی بقالیان زاده به شماره ملی 197032XXXX : به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 91 بتصویب رسید. پ 1790450 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس شرکت تهران خ لاله زار نو کوچه مصباح کریمی پ 11 واحد 19 ک. پ 114565XXXX تغییر یافت. پ 1720997 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/500/1 ریال به مبلغ 000/000/500/29 ریال منقسم به 500/29 سهم 000/000/1 ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت. در نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است. پ 1720999 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی حسن سقایی به شماره ملی 407115XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای حسن سقایی به شماره ملی 407115XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1720996 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/3/91 شرکت مزبور که در تاریخ 17/3/91 واصل گردید: کامران فولادوند به کد ملی 407239XXXX به سمت بازرس اصلی و علی بقالیان زاده به کد ملی 197032XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 30/2/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سنا سقایی فرزند علی حسن به ش ش 025051XXXX ص از تهران با پرداخت مبلغ 000/000/10 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/990 ریال به مبلغ 000/000/000/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/000/10 ریالی با نام است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. علی حسن سقایی به کد ملی 407115XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و حسن سقایی به کد ملی 407115XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کامران فولادوند به کد ملی 407239XXXX بسمت بازرس اصلی و علی بقالیان زاده به کد ملی 197032XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موضوع فعالیت شرکت عبارت ذیل اضافه گردید: طراحی و مشاوره و تامین تجهیزات و احداث و اجرای کامل و عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی پستهای فشار قوی برق بصورت کلید در دست در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/3/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 25/6/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی حسن سقایی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و حسن سقایی و محمدحسین احمدی به سمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/08/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/8/86 آقایان علیرضا فریدپاک و فردین دیندار یالقوز آغاج با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت مذکور ندارند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/530/51 ریال به مبلغ 000/020/51 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 7/7/86 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای علی حسن سقایی با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/51 ریال افزایش داد. آقای حسن سقایی با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/20 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/020/1 ریال به مبلغ 000/530/51 ریال افزایش یافت مرکز اصلی شرکت به تهران لاله زار نو بالاتر از منوچهری کوچه کریمی پ 7 واحد 19 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 2 الی 4 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد در نتیجه آقایان علی حسن سقایی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و حسن سقایی به سمت عضو هییت مدیره و عبدالحسین پیریان خارج از شرکا به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی