اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 459989

شناسه ملی: 14004374559

تاریخ ثبت: 1393/06/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 1486946875

آدرس: تهران ، شهرزیبا ، انتهای خیابان احمد کاشانی ، بزرگراه همت شرق ، خیابان پردیس ، ساختمان پردیس 1 ، طبقه دوم ، واحد 21

تاریخ تاسیس: 1393/06/17

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب شدند: آقای سهیل سهیلی کد ملی 008032XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای مارکو فوزر کدفرگیر 91262477 به سمت رییس هییت مدیره و خانم مهتاب اشراقی کد ملی 129111XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ آقای مصطفی انصاری باریکرسفی به کد ملی 126344XXXX و خانم آذین چراغی به کد ملی 001909XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار (ابرار) جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 971211XXXX50821 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/10/1397 و مجوز به شماره 59838 مورخ 18/10/97 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبصره ذیل ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: هییت مدیره می تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تاسیس نماید. ماده 22 اساسنامه به شرح ذیل تغییر واصلاح گردید: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضا هییت رییسه مجمع رسیده یک نسخه از صورت جلسه مربوطه در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. بند 3 ماده 40 اساسنامه به شرح ذیل تغییر و اصلاح گردید: ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هرنقطه ای از ایران یا خارج از ایران طبق نظر هییت مدیره. تبصره 2 ماده 44 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هییت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود. تبصره ماده 61 به شرح ذیل اصلاح شد: در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. پ 971101XXXX80914 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/05/1397 و نامه شماره 40886 مورخ 14/7/1397 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس:تهران، شهرزیبا، انتهای خیابان احمد کاشانی، بزرگراه همت شرق، خیابان پردیس، ساختمان پردیس 1 ، طبقه دوم، واحد 21 کد پستی 148694XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970721XXXX93778 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/09/1395 و مجوز شماره 51736 مورخه 15/10/1395 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبصره ذیل به ماده 2 اساسنامه اضافه گردید: چنانچه هر یک از موارد مذکور نیازمند اخذ مجوز جداگانه باشد اخذ موافقت و تاییدیه کتبی سازمان هواپیمایی کشوری ملاک فعالیت خواهد بود. ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن بدین شرح اصلاح گردید: هییت مدیره می تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده پس از تایید و اخذ موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تاسیس نماید. ماده 22 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هییت رییسه مجمع رسیده و پس از تایید و اخذ موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری، یک نسخه از صورت جلسه مربوطه در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: شرکت به وسیله هییت مدیره ای مرکب از سه نفر عضو ذیل اداره خواهد شد. اعضای هییت مدیره: 1 ـ مارکو فوتزر 2 ـ مهتاب اشراقی 3 ـ سهیل سهیلی. بند 3 ماده 40 به شرح ذیل اصلاح شد: ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران پس از تایید و اخذ موافقت کتبی سازمان هوایمایی کشوری. تبصره 2 ماده 44 به شرح ذیل اصلاح شد: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هییت مدیره پس از تایید و اخذ موافقت کتبی از سازمان هواپیمایی کشوری به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود. تبصره ماده 61 به شرح ذیل اصلاح شد: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی پس از تایید و اخذ موافقت کتبی سازمان هواپیمایی کشوری به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. پ 951113XXXX28654 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهیل سهیلی به شماره ملی 008032XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و مارکو فوزر به شماره فراگیر ملی 91262477 به سمت رییس هییت مدیره و مهتاب اشراقی به شماره ملی 129111XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محمد فرد به کد ملی 032341XXXX و مصطفی انصاری باریکرسفی به کد ملی 126344XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار (ابرار) جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 950916XXXX47282 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ابتدای جاده مخصوص کرج خیابان شهید عموییان بن بست صلح پرور پلاک 1 ط 3 واحد غربی کدپستی 139379XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 950228XXXX35189 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس:پارک علم و فناوری مدرس: خیابان کارگر شمالی خیابان گرد آفرید تقاطع خیابان هییت پلاک 15 کدپستی 141189XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940907XXXX35755 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. احداث کارخانه و خط تولید و مونتاژ اقلام صنعتی ـ برگزاری دوره های آموزشی فنی و مهندسی تخصص در حوزه هوانوردی ـ طراحی، ساخت، مونتاژ، تامین، بهینه سازی، تست، تعمیر و نگهداری فنی، کالیبراسیون، بهره برداری، پشتیبانی فنی انواع هواگرد، ایرفیلد، قطعات، مجموعه ها، سامانه ها و صنایع مرتبط ـ تدوین دانش فنی، امکان سنجی، مشاوره، کنترل کیفیت و استاندارد سازی، تهیه دستور العمل های سرویس فنی، انتقال فناوری، تهیه دفترچه های اورهال درزمینه هوانوردی ـ اجرای عکس برداری هوایی، نمایش هوایی، آماده سازی وسایل پرنده برای پرواز، خدمات هدایت و ناوبری انواع وسایل پرنده ـ خرید، فروش، اجاره انواع وسایل پرنده، شبیه ساز پرواز، واردات و صادرات قطعات، تجهیزات و سامانه های هوایی ـ صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه اقلام مجاز بازرگانی ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی داخل و خارج از کشور ـ اخذ اعطا و ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و به طور کل انجام هر گونه فعالیت مجازی که برای شرکت سود آور و موثر باشد.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم) پ 940517XXXX56527 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/17:

تاسیس شرکت سهامی خاص مهتا بال آسمان آبی در تاریخ 17/06/1393 به شماره ثبت 459989 و شناسه ملی 140043XXXX9 و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 ـ موضوع شرکت: احداث کارخانه وخط تولید ومونتاژ اقلام صنعتی , خدمات پس از فروش خودرو , قطعات و لوازم یدکی , صادرات و واردات , خرید و فروش کلیه اقلام مجاز بازرگانی , اخذوام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها وموسسات مالی داخل وخارج از کشور, اخذ , اعطاو ایجاد نمایندگی در داخل وخارج از کشور. شرکت در مناقصات ومزایدات داخلی وخارجی وترخیص کالا از گمرکات کشور , عقد قراردادبا کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی , و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت مجازی که برای شرکت سود آور وموثر باشد.در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران , خیابان کارگر شمالی , خیابان صدوقی ,پلاک 30 , طبقه دوم کدپستی 141875XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 1000 سهم 1000000 ریالی که تعداد 1000 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 350 . 000 . 000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 233 ـ 0120 ـ 93 مورخ 18/5/93 نزد بانک دی شعبه میدان مادر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سهیل سهیلی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به ش ـ م 008032XXXX . مارکو فوتسر به سمت رییس هییت مدیره به ش ـ فراگیر ملی 91262477 مهتاب اشراقی به سمت نایب رییس هییت مدیره ش ـ م 191119094 به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید مهدی حسینی ستار به شماره ملی 008429XXXX به عنوان بازرس اصلی. آقای مصطفی انصاری باریکرسفی به شماره ملی 126344XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد پ 930623XXXX65747 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی