اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1596

شناسه ملی: 14003878656

تاریخ ثبت: 1392/11/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: زنجان شهر گرماب خیابان ابوعلی سینا خیابان بوستان 4 پلاک 24 طبقه همکف

کد پستی: 4587185677

تاریخ تاسیس: 1392/11/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/01:

7,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/11/05:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/12/1396 وباستنادنامه شماره 96/44/4289 ـ 06/12/96 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی خدابنده تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ خانم فریده یوز باشی به شماره ملی 587984XXXX بسمت رییس و خانم هاجر بیگدلی به شماره ملی 587996XXXX بسمت نایب رییس و خانم زهرا قلج خانی به شماره ملی 377013XXXX بسمت منشی هییت مدیره برای مدت باقی مانده تا تاریخ 01/7/99 انتخاب شدند. ـ خانم زهرا قلج خانی به شماره ملی 377013XXXX برای مدت باقی مانده تا تاریخ 01/07/99 بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد. ـ کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضای آقای / خانم زهرا قلج خانی (مدیرعامل) و آقای / خانم فریده یوز باشی (رییس) با ذکر سمت مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای / خانم زهرا قلج خانی (مدیرعامل) با ذکر سمت و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 961214XXXX89492 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/9/1396 ونامه شماره 96/44/3413 مورخه 13/10/96 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خدابنده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *نوع شرکت به شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. *به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق شد: واردات و صادرات محصولات تولیدی در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده و 29 تبصره به تصویب رسید ش 961028XXXX28951 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1396 برابرنامه شماره 96/77/2706 ـ 17/08/96 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی خدابنده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ها فریده یوز باشی به شماره ملی 587984XXXX ، هاجر بیگدلی به شماره ملی 587996XXXX و زهرا قلج خانی به شماره ملی 377013XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانم ها شهلا آهنگری به شماره ملی 587985XXXX و پری بیگدلی به شماره ملی 587984XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره 2 ـ آقای سید بیت اله حسینی نیا به شماره ملی 436004XXXX و خانم طوبی قره بقلو به شماره ملی 587969XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 960904XXXX88849 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/07/1396 وبرابرنامه شماره 96/77/2706 ـ 17/08/96 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی خدابنده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نوع شرکت به شرکت تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان تغییر یافت و به تصویب رسید. ـ اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده و 32 تبصره مطابق مقررات بخش تعاون به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ـ مرکز اصلی شرکت به زنجان ـ شهر گرماب ـ خیابان ابوعلی سینا ـ خیابان (بوستان 4 ) ـ پلاک ـ 24 ـ طبقه همکف کدپستی: 458718XXXX تغییر یافت و به تصویب رسید. ش 960904XXXX87893 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1396 وبرابرنامه شماره 96/77/2706 ـ 17/08/96 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی خدابنده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم فریده یوز باشی به شماره ملی 587984XXXX بسمت رییس وخانم هاجر بیگدلی به شماره ملی 587996XXXX بسمت نایب رییس وخانم زهرا قلج خانی به شماره ملی 377013XXXX بسمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ خانم هاجر بیگدلی به شماره ملی 587996XXXX برای مدت سه سال بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد. ـ کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضای خانم هاجر بیگدلی (مدیرعامل) و خانم فریده یوز باشی (رییس) با ذکر سمت و در غیاب وی با امضای خانم زهرا قلج خانی (منشی) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم هاجر بیگدلی (مدیرعامل) با ذکر سمت و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960904XXXX74340 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1396 برابرنامه شماره 96/77/2706 ـ 17/08/96 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی خدابنده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ـ سرمایه تعهد شده شرکت به مبلغ 7000000 ریال برابرگواهی بانکی مورخ 16/07/96 بانکتوسعه تعاون خدابنده پرداخت شده وسرمایه صددرصد نقدی اعلام گردید. ش 960904XXXX10521 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/13:

خلاصه تقاضانامه و شرکتنامه شرکت فوق باستناد نامه شماره 5307 مورخ 5/11/92 اداره تعاون شهرستان خدابنده که در تاریخ 13/11/92 شماره ثبت 1596 و شناسه ملی 140038XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: تولید محصولات چوب و فلز با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح و ذیربط قانونی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: زنجان ـ شهرستان خدابنده ـ خیابان پاسداران ـ کوچه ساحل یک ـ پلاک 65 ـ کدپستی 458174XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به 21 سهم 000/500 ریالی که مبلغ 000/500/3 ریال آن نقدا پرداخت گردیده و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. 5 ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا: آقای مهدی صبوری به عنوان رییس و آقای سید مهدی موسوی به عنوان نایب رییس و آقای علی رحیمی به عنوان منشی و خانم فریده قاسملو قیداری به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و همچنین آقای سید مهدی موسوی با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و رییس و مهر شرکت دارای اعتبار بوده و اوراق و نامه های عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 6 ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانمها سحر سیمیاری و فاطمه جعفری به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 334680XXXX110631XXXX کفیل اداره ثبت اسناد و املاک خدابنده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی