اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 9035

شناسه ملی: 10980167852

تاریخ ثبت: 1389/12/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/12/18

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به شرکت تاراتوس کیش( سهامی خاص) به شماره ثبت 9035 و شناسه ملی 109801XXXX2 () ادعایی دارند، دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ چاپ اولین آگهی به مدیرتصفیه به نشانی: جزیره کیش خیابان خیام، خیابان باباطاهر، ساختمان TS 47 ، طبقه دوم، واحد 3 ، مراجعه فرمایند. د 1663724 13 مدیرتصفیه شرکت تاراتوس کیش ( سهامی خاص ) علی نجفیان رضوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به شرکت تاراتوس کیش( سهامی خاص) به شماره ثبت 9035 و شناسه ملی 109801XXXX2 () ادعایی دارند، دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ چاپ اولین آگهی به مدیرتصفیه به نشانی: جزیره کیش خیابان خیام، خیابان باباطاهر، ساختمان TS 47 ، طبقه دوم، واحد 3 ، مراجعه فرمایند. د 1663724 13 مدیرتصفیه شرکت تاراتوس کیش ( سهامی خاص ) علی نجفیان رضوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/8/1391 ، شرکت مذکور منحل اعلام و آقای علی نجفیان رضوی به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید، ضمناً محل تصفیه به نشانی: جزیره کیش خیابان خیام خیابان باباطاهر ساختمان TS 47 طبقه دوم واحد 3 میباشد. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/90 به تصویب رسید. 2 سازمان حسابرسی آیین محاسبان امین به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای کامران خدایی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/02/12:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/04/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1389 به تصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی اطهر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان جزی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 05/02/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: «شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از 3 الی 5 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود» 2 ـ آقای یعقوب قایمی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای مصطفی رفعت نژاد به سمت رییس هییت مدیره، آقای روح اله مقیمی فر به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 ـ موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای کامران خدایی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 18/12/1389 تحت شماره 9035 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 مبادرت و اقدام به کلیه امور بازرگانی و تجاری مجاز، خرید و فروش، پخش و توزیع و ترخیص کالاهای وارداتی 2 واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز تجاری و صنعتی، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی 3 اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و راه اندازی واحدهای تجاری و صنعتی (پس از اخذ مجوزهای لازم) 2 مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش بلوار خیام خیابلن باباطاهر قطعه TS 47 طبقه دوم واحد 3/3 میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 1000 سهم بانام 000/000/1 ریالی که تمامی آن به موجب گواهی شماره 847 مورخ 18/12/89 بانک ملی ایران شعبه پردیس کیش به حساب شرکت واریز گردیده است. 4 مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 مدیران شرکت: آقای علی نجفیان رضوی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای احمد بابادی به سمت رییس هییت مدیره، آقای روح اله مقیمی فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مصطفی رفعت نژاد به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه. 8 اولین بازرسان: آقای حسن گل محمدی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مهدوی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 9 روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی