اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 427

شناسه ملی: 10760081760

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 موارد زیر به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: اجرای پروژه های راهسازی شامل زیر سازی و رو سازی و آسفالت،احداث پل فلزی و بتنی،انواع شمع،مخازن آب و لوله گذاری خطوط انتقال در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی الزامیست. ش 981028XXXX75473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای رضا امیری قادی با کد ملی 216169XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای سعید عطایی دادمی با کد ملی 032189XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای صابر ذوالفقاری با کد ملی 225917XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل همگی بمدت دو سال تا تاریخ ( 01/11/1399 ) انتخاب شدند. ب)دارندگان حق امضا مجاز: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک وسفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای رضا امیری قادی (رییس هییت مدیره) و آقای صابر ذوالفقاری (مدیر عامل) وکلیه نامه های عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971130XXXX95703 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای تیمورعطایی دادوی به شماه ملی 225976XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای ضرغام محمودی پیر نعیمی به شماره ملی 225977XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضا هییت مدیره تاتاریخ 01/11/1399 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا امیری قادی با کد ملی 216169XXXX آقای سعید عطایی دادمی با کد ملی 032189XXXX آقای صابر ذوالفقاری با کد ملی 225917XXXX ش 971207XXXX00807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای تیمور عطایی دادوی به شماره ملی 225976XXXX و آقای ضرغام محمودی پیرنعیمی به شماره ملی 225977XXXX به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 06/11/1397 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا امیری قادی به شماره ملی 216169XXXX آقای محمودصفایی اتویی به شماره ملی 225979XXXX آقای صابر ذوالفقاری به شماره ملی 225917XXXX ش 951111XXXX02473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای آقای رضا امیری قادی به شماره ملی 216169XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای محمود صفایی اتویی به شماره ملی 225979XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای آقای صابر ذوالفقاری به شماره ملی 225917XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقایان رضا امیری قادی (رییس هییت مدیره) و صابر ذوالفقاری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری نیز با امضای صابر ذوالفقاری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951111XXXX65795 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان رضا امیری قادی به شماره ملی 216169XXXX به سمت رییس هییت مدیره، محمود صفایی اتویی به شماره ملی 225979XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و صابر ذوالفقاری گرجیکلایی به شماره ملی 225917XXXX به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقایان رضا امیری قادی (رییس هییت مدیره) و صابر ذوالفقاری گرجیکلایی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضا آقای صابر ذوالفقاری گرجیکلایی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 931211XXXX33714 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 13/11/1395 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان رضا امیری قادی به شماره ملی 216169XXXX ، محمود صفایی اتویی به شماره ملی 225979XXXX و صابر ذوالفقاری گرجیکلایی به شماره ملی 225917XXXX تا تاریخ 13/11/1395 . 2 ـ آقایان تیمور عطایی دادوی به شماره ملی 225976XXXX به عنوان بازرس اصلی و ضرغام محمودی پیر نعیمی به شماره ملی 225977XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 931211XXXX38779 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سوادکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/9/91 تغییرات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان رضا امیری بسمت رییس هییت مدیره، محمود صفایی بسمت نایب رییس هییت مدیره و صابر ذوالفقاری بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقایان رضا امیری (رییس) و صابر ذوالفقاری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای صابر ذوالفقاری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. 3 ـ آقایان تیمور عطایی و ضرغام محمودی بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک سوادکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 8/9/89 تصمیمات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید: 1 ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بانکی از قبیل چک و سفته و کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضای آقایان رضا امیری (رییس) و صابر ذوالفقاری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضای (مدیرعامل) یا (رییس) همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اداره ثبت اسناد و املاک سوادکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 30/6/89 تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید: 1 ـ آقایان رضا امیری به عنوان رییس هییت مدیره، صابر ذوالفقاری به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره و محمود صفایی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای دو نفر آقایان رضا امیری (رییس) و صابر ذوالفقاری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضای مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 ـ آقای ضرغام محمودی به عنوان بازرس برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک سوادکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 9/6/87 تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید : 1 - آقایان رضا امیری به عنوان رییس هییت مدیره، محمود صفایی به عنوان نایب رییس هییت مدیره، صابر ذوالفقاری به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا دو نفر آقایان رضا امیری و صابر ذوالفقاری و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای رییس هییت مدیره و یا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 - آقایان ضرغام محمودی و تیمور عطایی بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک سواد کوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی