اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/04/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/04/03

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/04/13:

شرکت مزبور در تاریخ 3/4/85 به شماره 6465 در این اداره به ثبت رسیده اینک خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن جهت اطلاع عموم به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور درج می گردد. 1 - موضوع شرکت: تولید نرم افزار آموزشی 2 - مرکز شرکت: همدان- خیابان بوعلی- پاساژ ایران- طبقه سوم 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به سی و پنج سهم با نام هر یک به ارزش سیصد هزار ریال که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن به حسا به شماره 2/1185 صندوق تعاون همدان واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 5 - مدیران و دارندگان حق امضا مجاز: آقای سعید پوربخش به سمت رییس هییت مدیره- آقای سمیع گوشبر به سمت نایب رییس هییت مدیره- آقای حمید پور بخش به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل هر سه عضو اصلی هییت مدیره و آقای علی پوربخش به سمت عضو علی البدل که برای مدت سه سال و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار با رییس هییت مدیره و در غیاب رییس، نایب رییس به اتفاق مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت: خانم مریم شریفی به سمت بازرس اصلی و خانم خدیجه فعله گری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 7 - حدود و اختیارات مدیر عامل : برطبق اساسنامه می باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی