اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14000112686

تاریخ ثبت: 1390/10/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/10/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/10/13:

شرکت بتن هادی شهر سبز سهامی خاص در تاریخ 1/10/90 به شماره 1710 و شناسه ملی 140001XXXX6 این اداره ثبت و در تاریخ فوق از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه طلوع کازرون بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: خدمات و تهیه و تامین ماشین آلات بتنی پس از اخذ مجوزهای لازم رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور 2 سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال است که کلا نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام تقسیم و 35 درصد آن بموجب گواهی 1987 مورخ 30/9/90 بحساب جاری 010823XXXX004 شرکت نزد بانک ملی شعبه مرکزی کازرون واریز و بقیه از سوی سهامداران تعهد پرداخت شده است. 3 مرکز شرکت: کازرون میدان فردوسی بلوار بعثت کدپستی 731677XXXX 4 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. 5 مدیران و صاحبان امضا مجاز: محمد رضا مهدیان به عنوان رییس هییت مدیره و حاجیه بی بی مومنی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و عباس کامیاب به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور مالی و بانکی و قراردادها با امضا محمدرضا مهدیان و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا محمدرضا مهدیان و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 بازرسان شرکت: اسلام ربانی زاده به عنوان بازرس اصلی و مصطفی عرب بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی