اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 3

شناسه ملی: 10861488754

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 24 نفر

آدرس: استان همدان شهرستان بهار خیابان هفده شهریور بعد از کوچه مصطفوی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/01/25:

600,580,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی هییت امنا مورخ 20/01/1398 ومجوزشماره 411 مورخ 5/3/1398 سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان یحیی حسنی به شماره ملی 405012XXXX وفتح اله پرورش وصال به شماره ملی 405137XXXX ومنصور سهرابی به شماره ملی 405138XXXX وعلی اصغر ولیخانی به شماره ملی 405011XXXX ورضا موحدی بهروز به شماره ملی 405012XXXX و عبداله سلیمانی به شماره ملی 405012XXXX وعباس رادمرد به شماره ملی 405013XXXX همگی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره وآقایان علی محب خواه به شماره ملی 405013XXXX و سید نوراله حسینی به شماره ملی 405008XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره. ـ 2 آقایان سیدحمید مصطفوی به شماره ملی 405018XXXX به سمت بازرس اصلی و موسی شیری به شماره ملی 405008XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 تراز و بیلان منتهی به سال مالی 1397 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ 4 روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. ش 980403XXXX98474 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/01/1398 ومجوز شماره 411 مورخ 5/3/1398 سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضای هییت مدیره بقرارذیل تعیین گردید: آقای عباس رادمرد با کد ملی 405013XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره آقای رضا موحدی بهروز با کد ملی 405012XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای یحیی حسنی با کد ملی 405012XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای علی اصغر ولیخانی با کد ملی 405011XXXX به سمت منشی وعضو هییت مدیره آقای فتح اله پرورش وصال با کد ملی 405137XXXX به سمت خزانه دار وعضو هییت مدیره آقای منصور سهرابی با کد ملی 405138XXXX به سمت عضواصلی هییت مدیره آقای عبداله سلیمانی با کد ملی 405012XXXX به سمت عضواصلی هییت مدیره ـ 2 طبق ماده 27 اساسنامه،کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور با امضا دو نفر از اشخاص ذیل و مهر موسسه معتبرخواهد بود: رییس هییت مدیره ـ نایب رییس ـ خزانه دار ـ مدیرعامل ومکاتبات اداری با امضا مدیرعامل ممهوربه مهر موسسه معتبر میباشد. ش 980403XXXX32883 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: عباس رادمرد با کد ملی 405013XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره رضا موحدی بهروز با کد ملی 405012XXXX به سمت رییس هییت مدیره یحیی حسنی با کد ملی 405012XXXX سمت نایب رییس علی اصغر ولیخانی با کد ملی 405011XXXX به سمت منشی هییت مدیره فتح اله پرورش با کد ملی 405137XXXX به سمت خزانه دار منصور سهرابی با کد ملی 405138XXXX به سمت عضو هییت مدیره عبداله سلیمانی با کد ملی 405012XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص ذیل و مهر صندوق معتبر خواهد بود: رییس هییت مدیره ـ نایب رییس ـ خزانه دار ـ مدیرعامل ب و مچنین مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر میباشد ش 970301XXXX72149 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: اعضای اصلی هییت مدیره: عباس رادمرد با کد ملی 405013XXXX رضا موحدی بهروز با کد ملی 405012XXXX یحیی حسنی با کد ملی 405012XXXX علی اصغر ولیخانی با کد ملی 405011XXXX فتح اله پرورش با کد ملی 405137XXXX منصور سهرابی با کد ملی 405138XXXX عبداله سلیمانی با کد ملی 405012XXXX اعضای علی البدل هییت مدیره: علی محب خواه با کد ملی 405013XXXX سیدنوراله حسینی با کد ملی 405008XXXX ـ 2 تراز و بیلان منتهی به سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت ـ 3 بازرسان شرکت به قرار ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: سیدحمید مصطفوی با شماره کارت ملی 405018XXXX به عنوان بازرس اصلی موسی شیری با کد ملی 405008XXXX به عنوان بازرس علی البدل ـ 3 روزنامه جمهوری اسلامی ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد (این آگهی به استناد نامه به شماره 1237 مورخ 09/10/96 سازمان اقتصاد اسلامی ثبت شد) ش 970301XXXX45781 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی بهار به آدرس استان همدان شهرستان بهار خیابان هفده شهریور بعد از کوچه مصطفوی پلاک 100 طبقه همکف باکدپستی 653181XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. این آگهی به استناد نامه شماره 1565 مورخ 07/11/96 سازمان اقتصاد اسلامی ایران صادر گردید. ش 961212XXXX77498 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/01/1394 ومجوز شماره 36738/96 مورخ 12/2/1396 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه صندوق از مبلغ 000 , 580 ریال به 000 , 580 , 600 ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش 960608XXXX08947 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا موحدی بهروزبه شماره ملی 405012XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای یحیی حسنی به شماره ملی 405012XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای عبداله سلیمانی به شماره ملی 405012XXXX به سمت مدیـرعامل و عضو اصلی هییت مدیره وآقایان منصورسهرابی به شماره ملی 405138XXXX و علی اصغر ولیخانی به شماره ملی 405011XXXX وفتح اله پرورش وصال به شماره ملی 405137XXXX عباس رادمراد به شماره ملی 405013XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره (رییس هییت مدیره ـ نایب رییس ـ خزانه دار ـ مدیرعامل) همراه با مهر صندوق معتبر میباشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر میباشد. ش 950906XXXX90401 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی هییت امنا مورخ 25/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 افراد ذیل به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: آقایان منصور سهرابی به شماره ملی 405138XXXX وعلی اصغر ولیخانی به شماره ملی 405011XXXX وفتح اله پرورش وصال به شماره ملی 405137XXXX ویحیی حسنی به شماره ملی 405012XXXX وعباس رادمراد به شماه ملی 405013XXXX ورضا موحدی بهروز به شماه ملی 405012XXXX وعبدالله سلیمانی به شماره ملی 405012XXXX واعضای علی البدل: آقایان علی محب خواه به شماره ملی 405013XXXX وسید نوراله حسینی اخگر به شماره ملی 405008XXXX 2 ـ آقایان سید حمید مصطفوی به شماره ملی 405018XXXX به عنوان بازرس اصلی و موسی شیری به شماره ملی 405008XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 تراز و بیلان سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. ـ 4 روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950909XXXX05908 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/12:

بموجب صورتجلسات هییت امنا مورخ 29/1/92 منضم به نامه شماره 348343 28/11/92 اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات و تغییرات زیر حاصل شد: 1 سید حمید مصطفوی 2 405018582 بازرس صندوق بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 آقایان رضا موحدی بهروز به کد ملی 405012XXXX رییس هییت مدیره حاج منصور سهرابی به کد ملی 405138XXXX نایب رییس و عبداله سلیمانی به کد ملی 405012XXXX خزانه دار علی اصغر ولیخانی به کد ملی 405011XXXX2 منشی و عباس رادمرد به کد ملی 405013XXXX مدیر عامل و یحیی حسنی به کد ملی 405012XXXX و خلیل اله یزدان پناهی به کد ملی 405002XXXX هر دو عضو علی البدل بمدت دو سال انتخاب شده اند که حق امضا در کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور برابر ماده 27 اساسنامه با امضا دو نفر از رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره خزانه دار و مدیر عامل همراه با مهر صندوق میباشد. ش 1794008 اداره ثبت اسناد و املاک بهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه هییت امنا هییت مدیره مورخه 1/2/88 صندوق موصوف و نامه فرماندهی محترم نیروی انتظامی بهار به شماره 3/516/14/3851 ـ 19/11/88 که در مورخه 8/3/90 ذیل دفتر مزبور تکمیل گردیده تصمیمات و تغییرات زیر حاصل شد: 1 ـ آقایان فتح اله پرورش و عباس عباسی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال مالی صندوق انتخاب شدند. 2 ـ اعضای هییت مدیره از مورخه 20/10/88 لغایت 20/10/90 بمدت دو سال انتخاب شده اند که رضا موحدی بهروز رییس هییت مدیره ـ عباس رادمراد نایب رییس ـ عبداله سلیمانی مدیرعامل ـ یحیی حسنی قایم مقام مدیرعامل علی اصغر ولیخانی منشی ـ نوراله میرزایی خزانه دار منصور سهرابی و علی محب خواه عضو صندوق انتخاب شده اند که حق امضا در کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور برابر با ماده 27 اساسنامه با امضا دو نفر از رییس هییت مدیره ـ نایب رییس هییت مدیره ـ خزانه دار و مدیرعامل همراه با مهر صندوق میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک بهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه هییت امنا و هییت مدیره صندوق موصوف و نامه فرماندهی محترم نیروی انتظامی بهار به شماره 427/516/14/3851 - 12/9/86 تصمیمات و تغییرات زیر حاصل شد: 1 - آقایان منصور سهرابی و خلیل یزدان پناهی بازرسان صندوق انتخاب شدند. 2 - اعضای هییت مدیره از تاریخ 28/8/86 به مدت دو سال انتخاب شده اند که سید ناصر مصطفوی رییس هییت مدیره و نورالله میرزایی نایب رییس هییت مدیره، علی محب خواه مدیرعامل، یحیی حسنی قایم مقام مدیرعامل، عباس رادمرد منشی، عبداله سلیمانی خزانه دار، رضا موحدی عضو اصلی هییت مدیره انتخاب شده اند که حق امضا در کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره خزانه دار و مدیرعامل همراه با مهر صندوق می باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک بهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی