اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 409836

شناسه ملی: 10320611920

تاریخ ثبت: 1390/05/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: شهر تهران خ سید جمال الدین اسدآبادی نبش خیابان 48 پلاک 370 واحد 7

کد پستی: 1436764818

تاریخ تاسیس: 1390/05/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/05/09:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 10/9/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 10 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 10/9/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اشرف ویسی زاده به شماره ملی 325599XXXX و خانم مرجان ویسی زاده به شماره ملی 003080XXXX و آقای داود رمضانعلی ولوجردی به شماره ملی 004016XXXX تا تاریخ 10/9/1392/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اشرف ویسی زاده به شماره ملی 325599XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم مرجان ویسی زاده به شماره ملی 003080XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای داود رمضانعلی ولوجردی به شماره ملی 004016XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای داود رمضانعلی ولوجردی به شماره ملی 004016XXXX به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا یک مدیر منتخب گروه الف و یک مدیر منتخب گروه ب ( مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره) و سایر مکاتبات و نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 7/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ سید جمال الدین اسدآبادی نبش خیابان 48 پلاک 370 واحد 7 کدپستی 143676XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 21/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/5/1390 تحت شماره 409836 و شناسه ملی 103206XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/5/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: طراحی اجرا ساخت و نگهداری فنی و بهره برداری واحدهای تولیدی نهال کشت بافتی و پرورش انواع گل و گیاه اعم از مثمر و غیر مثمر انجام کلیه امور بازرگانی تجاری و صادرات و واردات ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و لوازم مربوطه و تولیدات شرکت خرید و فروش کالاهای مجاز مرتبط اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات از بانکهای داخلی و خارجی و موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای شرکت و انجام کلیه اقدامات مطالعاتی و امور مشاوره ای فنی طراحی و پیمان مدیریت و ساخت و ساز و اجرای پروژه های مرتبط و هرگونه امور قانونی مرتبط به موضوع شرکت. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سیدجمال الدین اسدآبادی نبش خیابان 48 پلاک 370 واحد 7 ـ کدپستی 143676XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1147 مورخ 25/4/1390 نزد بانک اقتصادنوین شعبه غدیر تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مصطفی سپهسالاری به شماره ملی 004225XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ شرکت سرمایه گذاری خرد ناد سهامی خاص به شماره ثبت 305198 با نمایندگی خانم جمیله ویسی زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای داود رمضانعلی ولوجردی به شماره ملی 004016XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای داود رمضانعلی ولوجردی به شماره ملی 004016XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا یک مدیر منتخب گروه الف و یک مدیر منتخب گروه ب (مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره)و سایر مکاتبات و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای شهریار فلاحی ممان به شماره ملی 153231XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم شکیبا مهدی به شماره ملی 007535XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی