اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 407527

شناسه ملی: 10320590818

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

کد پستی: 1456955485

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، شادمان ، کوچه شهید علی نجاری ، کوچه گلدان پلاک 15 ، طبقه سوم ، واحد 6

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/08:

1,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/08:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای مهرداد پاکار شماره ملی 146607XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی و مدیر عامل (خارج از شرکا) آقای امیرهوشنگ محمد زمان به شماره ملی 004997XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی و رییس هییت مدیره خانم فاطمه ابراهیمی پامساری شماره ملی 006498XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره آقای میرمحمود رضایی شماره ملی 259380XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی (خارج از شرکا) آقای نعمت اله پسند شماره ملی 005310XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی (خارج از شرکا) آقای آق اویلی عظیمی شماره ملی 203005XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی (خارج از شرکا) آقای هومن تحویلدار اکبری شماره ملی 517967XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی (خارج از شرکا) آقای نادر احقریان شماره ملی 003917XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی (خارج از شرکا) آقای وحید نوروزی شماره ملی 068183XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی (خارج از شرکا) خانم ندا فرزادنیا شماره ملی 045271XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی (خارج از شرکا) انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 980819XXXX33674 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به 10 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. پ 980819XXXX52635 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه ابراهیمی پامساری با کد ملی 006498XXXX با پرداخت مبلغ 50000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. آقای امیرهوشنگ محمدزمان به شماره ملی 004997XXXX با پرداخت مبلغ 450000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ 950000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 1500000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره به 8 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شادمان، کوچه شهید علی نجاری، کوچه گلدان پلاک 15 ، طبقه سوم، واحد 6 کدپستی: 145695XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سایر شرکا: آقای خدر نیازپور ش م 624980XXXX دارای 500000 ریال سهم الشرکه پ 970917XXXX95243 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خدر نیازپور با شماره ملی 624980XXXX با دریافت 500000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.در نتیجه سرمایه از 1500000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سایر شرکا پس از کاهش سرمایه: آقای امیرهوشنگ محمدزمان ش م 004997XXXX دارای 950000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه ابراهیمی پامساری ش م 006498XXXX دارای 50000 ریال سهم الشرکه تعداد اعضا هییت مدیره به 7 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. پ 970917XXXX75163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرداد پاکار به شماره ملی 146607XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل (خارج از شرکا) آقای امیرهوشنگ محمد زمان به شماره ملی 004997XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم فاطمه ابراهیمی پامساری به شماره ملی 006498XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای میرمحمود رضایی به شماره ملی 259380XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای نعمت اله پسند به شماره ملی 005310XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای آق اویلی عظیمی به شماره ملی 203005XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) و آقای هومن تحویلدار اکبری شماره ملی 517967XXXX بسمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970917XXXX51321 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/3/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران خیابان دامپزشکی بعدازتقاطع خیابان جیحون بن بست ظریفیان پلاک 10 طبقه یک واحد یک کدپستی 134867XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 950329XXXX92151 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان دامپزشکی بعد از تقاطع خیابان جیحون کوچه ظریفیان پلاک 10 طبقه یک کدپستی 134867XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 950310XXXX78684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای امیرهوشنگ محمد زمان بشماره کد ملی 004997XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای خدر نیازپور بشماره کد ملی 624980XXXX بسمت رییس هییت مدیره ، آقای یونس رضاپور بشماره کد ملی 160011XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره ، آقای میرمحمود رضایی کد ملی 259380XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره ، آقای مهرداد پاکار کد ملی 146607XXXX بسمت مدیرعامل و عضواصلی هییت مدیره ، آقای نعمت اله پسند کد ملی 005310XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره ، آقای سعید مهجوری کد ملی 006348XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره ، آقای هومن تحویلدار اکبری کد ملی 517967XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره ، آقای آق اویلی عظیمی کد ملی 203005XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره ، خانم محدثه ستوده نیا کد ملی 307119XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره و حسین فرهادزاده کد ملی 443238XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد واوراق بهاداروتعهدآور شرکت ازقبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها وعقود اسلامی ومکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبر میباشد پ 941104XXXX15464 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرهوشنگ محمد زمان بشماره کد ملی 004997XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای خدر نیازپور بشماره کد ملی 624980XXXX متولد 7 ر 10 ر 1334 بسمت رییس هییت مدیره ـ آقای یونس رضاپور بشماره کد ملی 160011XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره ـ آقای میرمحمود رضایی کد ملی 259380XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره آقای مهرداد پاکار کد ملی 146607XXXX بسمت مدیرعامل و عضواصلی هییت مدیره ـ آقای نعمت اله پسند کد ملی 005310XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره ـ آقای سعید مهجوری کد ملی 006348XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره آقای هومن تحویلدار اکبری کد ملی 517967XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره ـ آقای آق اویلی عظیمی کد ملی 203005XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره ـ خانم محدثه ستوده نیا کد ملی 307119XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره حسین فرهادزاده کد ملی 443238XXXX بسمت عضواصلی هییت مدیره کلیه اسناد واوراق بهاداروتعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا مدیرعامل با رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر میباشد پ 940701XXXX67735 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره 11 نفرافزایش وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح میگردد پ 940701XXXX85354 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرهوشنگ محمد زمان بشماره کد ملی 004997XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و خدر نیازپور بشماره کد ملی 624980XXXX بسمت رییس هییت مدیره و یونس رضاپور بشماره کد ملی 160011XXXX سمت عضو هییت مدیره و میرمحمود رضایی به شماره ملی 259380XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مهرداد پاکار به شماره ملی 146607XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و نعمت اله پسند به شماره ملی 005310XXXX 1816 بسمت عضو هییت مدیره و سعید مهجوری به کد ملی 006348XXXX بسمت عضو هییت مدیره و هومن تحویلدار اکبری کد ملی 517967XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آق اویلی عظیمی به کد ملی 203005XXXX بسمت عضو هییت مدیره و محدثه ستوده نیا به کد ملی 307119XXXX بسمت عضو هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا مدیرعامل با رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. پ 940401XXXX79576 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خدر نیازپور فرزند یولی بشماره کد ملی 624980XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره وآقای امیرهوشنگ محمد زمان فرزند حسین بشماره کد ملی 004997XXXX 5 به سمت رییس و عضو هییت مدیره ـ آقای یونس رضاپور فرزند اکبر بشماره کد ملی 160011XXXX ـ آقای میرمحمود رضایی فرزند میر صالح کد ملی 259380XXXX ـ آقای حسین فرهاد زاده فرزند نادر کد ملی 443238XXXX ـ آقای نعمت اله پسند فرزند رستمعلی کد ملی 005310XXXX ـ آقای سعید مهجوری فرزند عباس کد ملی 006348XXXX ـ آقای علیرضا مهدی سراجیان فرزند علی کد ملی 006264XXXX ـ آقای آق اویلی عظیمی فرزند عیدمحمد کد ملی 203005XXXX وخانم محدثه ستوده نیا فرزند احمد کد ملی 307119XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند. پ 930723XXXX63966 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود به شرح زیر تعیین گردیدند ـ آقای امیرهوشنگ محمد زمان بشماره کد ملی 004997XXXX ـ آقای خدر نیازپور فرزند یولی بشماره کد ملی 624980XXXX ـ آقای یونس رضاپور فرزند اکبر بشماره کد ملی 160011XXXX ـ آقای میرمحمود رضایی فرزند میر صالح کد ملی 259380XXXX ـ آقای حسین فرهاد زاده فرزند نادر کد ملی 443238XXXX ـ آقای نعمت اله پسند فرزند رستمعلی کد ملی 005310XXXX ـ آقای سعید مهجوری فرزند عباس کد ملی 006348XXXX ـ آقای علیرضا مهدی سراجیان فرزند علی کد ملی 006264XXXX ـ آقای آق اویلی عظیمی فرزند عیدمحمد کد ملی 203005XXXX ـ خانم محدثه ستوده نیا فرزند احمد کد ملی 307119XXXX پ 930609XXXX87275 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/17:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/2/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان هاشمی غربی تقاطع یادگار امام (ره) کوچه شهید علی بک آسا کوچه شهید احمدی پلاک 6 ط 3 کدپستی 134979XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1846867 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/09:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/3/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرهوشنگ محمد زمان بشماره کد ملی 004997XXXX ، آقای خدر نیازپور بشماره کد ملی 624980XXXX ، آقای اردوان معصومی بشماره کد ملی 004072XXXX ، آقای یونس رضاپور بشماره کد ملی 160011XXXX ، آقای میرمحمود صالحی کد ملی 259380XXXX ، آقای حسین فرهادزاده کد ملی 443238XXXX ، آقای نعمت اله پسند کد ملی 005310XXXX ، آقای سعید مهجوری کد ملی 006348XXXX ، آقای علیرضا مهدی سراجیان کد ملی 006264XXXX ، خانم محدثه ستوده نیا با کد ملی 307119XXXX پ 1846868 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 11/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرهوشنگ محمدزمان به شماره ملی 004997XXXX و آقای خدر نیازپور به شماره ملی 624980XXXX و خانم نرگس محمدزمان به شماره ملی 006396XXXX و آقای یونس رضاپور به شماره ملی 160011XXXX و آقای اردوان معصومی به شماره ملی 004072XXXX و آقای علیرضا آزادی احمدآبادی به شماره ملی 006697XXXX و آقای نعمت اله پسند به شماره ملی 005310XXXX و آقای ابوالفضل علیخانی به شماره ملی 006043XXXX و آقای حسین فرهادزاده به شماره ملی 443238XXXX و خانم محدثه ستوده نیا به شماره ملی 307119XXXX و آقای سعید مهجوری به شماره ملی 006348XXXX و آقای میرمحمود رضایی به شماره ملی 259380XXXX . در تاریخ 19/2/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی