اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2019

شناسه ملی: 10260208000

تاریخ ثبت: 1386/02/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/02/29

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/06/1396 و به استناد نامه شماره 1181/9602 مورخ 3/7/1396 دبیرخانه هییت رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پروین اختریان به کد ملی 128178XXXX و خانم اکرم السادات بهشتی به کد ملی 128462XXXX و خانم اکرم جمشیدیان به کد ملی 128162XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ش 960717XXXX96117 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/02/29:

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه موسسه نورالانوار ملکوت که در تاریخ 29/2/86 تحت شماره 2019 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه محلی آگهی می شود. 1 - موضوع موسسه: ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی، فعالیتهای تبلیغی و ارشادی قرآنی به شرح اساسنامه 2 - مرکز اصلی موسسه: اصفهان، خیابان آیت اله مدرس، سرچشمه، روبروی دبیرستان نم نبات 3 - سرمایه موسسه: یک میلیون ریال نقدی که متعلق به موسسین می باشد ضمنا موسسه دارای حقوق انتفاعی است. 4 - مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا: خانم اکرم بهشتی به سمت رییس هییت مدیره و خانم اکرم جمشیدیان به سمت مدیر عامل و خانم پروین اختریان به سمت عضو هییت مدیره برای مدت سه سال تعیین شد و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضا مدیر عامل و با مهر موسسه معتبر می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 29/2/86 تکمیل شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی