اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 6684

شناسه ملی: 14005442711

تاریخ ثبت: 1394/09/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 4976148169

آدرس: گنبد کاووس روستای دیگجه توحید 1

تاریخ تاسیس: 1394/09/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/09/09:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/09:

تاسیس شرکت تعاونی گل گندم برادران آرامی درتاریخ 09/09/1394 به شماره ثبت 6684 به شناسه ملی 140054XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید انواع محصولات کشاورزی و دامپروری و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: گنبد کاووس روستای دیگجه توحید 1 کدپستی 497614XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 100 , 000 , 000 ریال منقسم به 10000 سهم 10000 ریالی که تعداد 10000 سهم آن با نام می باشد که مبلغ 100 , 000 , 000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 637/3101 مورخ 11/08/1394 نزد بانک توسعه تعاون شعبه گنبد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: .آقای بهمن آرامی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره به شماره ملی 203221XXXX .آقای سعید آرامی به سمت منشی هییت مدیره به شماره ملی 202036XXXX .آقای محمود آرامی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 203039XXXX .آقای مالک آرامی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 531967XXXX .آقای مریم آرامی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 486906XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و در غیاب وی منشی هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید رخشانی به شماره ملی 203221XXXX به عنوان بازرس اصلی ـخانم فاطمه هاشمی به شماره ملی 093397XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رونوشت به: اداره کل وزارت تعاون بازگشت به شماره 2110/2702/94 مورخ 24/08/1394 ش 940909XXXX52905 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی