اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1295

شناسه ملی: 10380128450

تاریخ ثبت: 1383/02/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/02/03

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/01/1393 و نامه شماره 49463/94/920 مورخ 1/6/94 اداره کل بهزیستی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای غلامرضا بصیری پور (به شماره ملی 200241XXXX ) به عنوان رییس هییت مدیره 2 - آقای مهدی ثانوی گروسی (به شماره ملی 093749XXXX ) به عنوان نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای محمود خادم الخمسه (به شماره ملی 093844XXXX ) به عنوان عضو اصلی هییت مدیره 4 - آقای مهدی خجسته وهاب زاده (به شماره ملی 093058XXXX ) به عنوان عضو اصلی هییت مدیره 5 - آقای محمد شادکام تربتی (به شماره ملی 093827XXXX ) به عنوان عضو اصلی هییت مدیره 6 - آقای علی اکبر صابری مقدم طهرانی (به شماره ملی 094032XXXX ) به عنوان خزانه دار 7 - آقای علی غریب حسینی کاخ (به شماره ملی 093842XXXX ) به عنوان عضو اصلی هییت مدیره 8 - محمد ارشادی (به شماره ملی 093753XXXX ) به عنوان مدیر عامل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. -تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و خزانه دار به نام های آقایان: - غلامرضا بصیری پور (به شماره ملی 200241XXXX ) به عنوان رییس هییت مدیره - محمد ارشادی (به شماره ملی 093753XXXX ) به عنوان مدیر عامل - علی اکبر صابری مقدم طهرانی(به شماره 094032XXXX ) به عنوان خزانه دار( امضا ثابت) همراه با مهر موسسه معتبرمی باشد. ش 950928XXXX96648 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/01/1393 و نامه شماره 49463/94/920 مورخ 1/6/94 اداره کل بهزیستی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای غلامرضا بصیری پور (به شماره ملی 200241XXXX ) 2 . آقای مهدی ثانوی گروسی (به شمار ملی 093749XXXX ) 3 . آقای محمود خادم الخمسه (به شماره ملی 093844XXXX ) 4 . آقای مهدی خجسته وهاب زاده (به شماره ملی 093058XXXX ) 5 . آقای محمد شادکام تربتی (به شماره ملی 093827XXXX ) 6 . آقای علی اکبر صابری مقدم طهرانی (به شماره ملی 094032XXXX ) 7 . آقای علی غریب حسینی کاخ (به شماره ملی 093842XXXX ) به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای رمضانعلی بخشی (به شماره ملی 651946XXXX ) و آقای احمد رحمانی (به شماره ملی 522939XXXX ) به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال تعیین شدند. ـ آقای غلامرضا قاسمی (به شماره ملی 084937XXXX ) به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمجتبی امین یزدی (به شماره ملی 094033XXXX ) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه قدس به منظور درج آگهی ها و دعوتنامه های موسسه انتخاب شد. ـ ترازنامه مالی موسسه منتهی به 29/12/1392 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش 950924XXXX78628 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/1/1393 و نامه شماره 49463/94/920مورخ 11/6/94اداره کل بهزیستی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ مواد 6 و 10 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2- اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 3 فصل و 36 ماده و 27 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش950221XXXX93750 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 3/2/83 تحت شماره 1295 دراین اداره به ثبت رسیده و خلاصه تقاضانامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 موضوع موسسه : انجام امور خیر و کمک بلاعوض به خانواده دانش آموزان بی بضاعت تحت پوشش 2 موسسین موسسه : سید جعفر سیدان وغلامرضا دهشت و سید حسین مجتهد زاده و محمد حسین محبی کنگ سفلی و مهدی ثانوی گروسی و علی غریب حسینی کاخ و سید اسدالله ابطحی واحمد رحمانی جعفر غفاریان جم 3 مرکز اصلی موسسه: مشهد بهشتی 40 مسجد پنج تن 4 سرمایه موسسه : مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال میباشد که تماما نقدی و پرداخت شده است. 5 اولین مدیران موسسه واشخاصی که حق امضا دارند: آقایان حجت الاسلام حسین دست پروری و سید مهدی نقیبی و مهدی ثانوی گروسی و محمد حسین محبی کنگ سفلی و علی غریب حسینی کاخ و سیداسدالله ابطحی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان جعفر غفاریان و رمضانعلی بخشی و احمدرحمانی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند که حجت اسلام دست پروری به سمت رییس هییت مدیره و سید مهدی نقیبی به سمت نایب رییس و مهدی ثانوی گروسی به سمت مدیر عامل و محمد حسین محبی کنگ سفلی به سمت قایم مقام مدیر عامل و علی غریب حسینی کاخ به سمت منشی و سید اسدالله ابطحی به سمت خزانه دار انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای دو نفر از سه نفر حسین دست پروری و مهدی ثانوی گروسی وسید اسدالله ابطحی به همراه مهر موسسه معتبراست. 6 انحلال موسسه مطابق قانون تجارت واساسنامه شرکت میباشد. 7 اساسنامه موسسه در 34 ماده و 22 تبصره به تصویب رسیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی