اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 7614

شناسه ملی: 10861023265

تاریخ ثبت: 1386/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/12/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/12/15:

340,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/09/1398 و مجوز شماره 18839 مورخ 06/11/98 اداره تعاون ، کار ور فاه اجتماعی شهرستان قم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد عیسی قایم پناه به شماره ملی 378038XXXX به سمت رییس هییت مدیره ،عباس وفایی مهر به شماره ملی 038414XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ،حسین طیبی به شماره ملی 038090XXXX به سمت منشی هییت مدیره ، محمدرضا مرادی به شماره ملی 038262XXXX به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت میباشد و در غیاب رییس هییت مدیره ، نایب رییس هییت مدیره حق امضا دارد ش 981113XXXX29837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/06/1398 و مجوز شماره 14064 مورخ 19/08/1398 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای علیرضا خلیلی به شماره ملی 621953XXXX به عنوان بازرس اصلی وخانم معصومه محسنی مجد به شماره ملی 489897XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - صورتهای مالی سال 97 به تصویب رسید. ش 980827XXXX28155 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/08:

به استناد نامه شماره 14603 مورخ 21/07/1397 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان قم و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علیرضا خلیلی به شماره ملی 621953XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم معصومه محسنی فرد به شماره ملی 489897XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای.مدت یک سال انتخاب شدند. 2 ـ صورتهای مالی سال 96 .به تصویب رسید ش 970908XXXX65467 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/06:

به استناد نامه شماره 8196 مورخه 28/04/97 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت شرکت برای مدت سه سال تمدید گردید. ش 970506XXXX22728 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/13:

به استناد نامه شماره 19864 مورخه 11/08/96 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 95 به تصویب رسید. ش 960813XXXX23958 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/01:

به استناد نامه شماره 17105 مورخه 05/07/96 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقایان محمد عیسی قایم پناه به شماره ملی 378038XXXX به سمت رییس هییت مدیره، عباس وفایی مهر به شماره ملی 038414XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، حسین طیبی به شماره ملی 038090XXXX به سمت منشی هییت مدیره، مرتضی عسکری به شماره ملی 038158XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت میباشد و در غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره حق امضا دارد ش 960801XXXX22467 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/18:

به استناد نامه شماره 17105 مورخه 05/07/96 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی عسکری به شماره ملی 038158XXXX ، محمد رضا مرادی به شماره ملی 038262XXXX ، محمد عیسی قایم پناه به شماره ملی 378038XXXX ، حسین طیبی به شماره ملی 038090XXXX و عباس وفایی مهر به شماره ملی 038414XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و علی صدیق بشماره ملی 038090XXXX و مظفر ایاسه بشماره ملی 038570XXXX به عنوان اعضای علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند. ش 960718XXXX34894 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/17:

به استناد نامه شماره 33464 مورخ 30/07/94 اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی استان قم و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 78 ماده و 57 تبصره تصویب جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 940917XXXX47511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/25:

به استناد نامه شماره 33464 مورخ 30/07/94 اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان قم و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 ـ صورتهای مالی سال 93 به تصویب رسید. 2 ـ آقای علیرضا خلیلی به شماره ملی 621953XXXX و علی اکبر فراهانی به شماره ملی 544983XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 940825XXXX85395 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان محمد عیسی قایم پناه به شماره ملی 378038XXXX به سمت رییس هییت مدیره، عباس وفایی مهر به شماره ملی 038414XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسین طیبی به شماره ملی 038090XXXX به سمت منشی هیت مدیره و مرتضی عسکری به شماره ملی 038158XXXX به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل ورییس هییت مدیره و مهر شرکت می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره حق امضا دارد. ش 930904XXXX73988 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین طیبی به شماره ملی 038090XXXX ، مرتضی عسکری به شماره ملی 038158XXXX ،محمد عیسی قایم پناه به شماره ملی 378038XXXX ،محمد رضا مرادی به شماره ملی 038262XXXX ، عباس وفایی مهر بشماره ملی 038414XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره، منوچهر شفا بشماره ملی 378039XXXX ، مهدی رشیدی نژاد بشماره ملی 512963XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. آقایان علیرضا خلیلی بشماره ملی 621953XXXX و ابوالقاسم اکرمی بشماره ملی 618952XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش 930811XXXX92519 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 92 به تصویب رسید. ش 930803XXXX47691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/15:

باستناد نامه شماره 3759 3/2/92 اداره کل تعاون استان قم و صورت جلسه هییت مدیره مورخه 2/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 آقایان محمد عیسی قایم پناه به شماره ملی 378038XXXX به سمت رییس هییت مدیره، حسین طیبی به شماره ملی 038090XXXX نایب رییس، حسین صالحی به شماره ملی 160116XXXX منشی هییت مدیره، مرتضی عسکری به شماره ملی 038158XXXX به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. 2 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره، منشی هییت مدیره حق امضا دارد. ش 500960XXXX117263XXXX رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد نامه شماره 36808 مورخ 9/10/91 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم و صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/10/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان علیرضا خلیلی کد ملی 038110XXXX و علی محمد محرابی منظور کد ملی 621953XXXX بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شده اند. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/18:

باستناد نامه شماره 37621 مورخ 12/10/91 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/10/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 فعالیت شرکت بمدت 5 سال تمدید گردید. 2 اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 78 ماده 58 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 2170/19 ـ 22/8/89 اداره کل تعاون استان قم و صورتجلسه هییت مدیره مورخه 3/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ آقای مجید کریم میرزایی به شماره ملی 038199XXXX مدیرعامل شرکت مستعفی و آقای سعید محمدزاده زرگر به شماره ملی 003586XXXX به عنوان مدیرعامل انتخاب شد. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل آقای سعید محمدزاده زرگر و رییس هییت مدیره آقای سعید دانشور به شماره ملی 038511XXXX متفقاً و مهر شرکت می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره، نایب رییس هییت مدیره آقای ابوالفضل فودمانی یزدی حق امضا دارد. کفیل ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه شرکت تعاونی مسکن هفت فرهنگیان قم که در تاریخ 15/12/86 ذیل ثبت 7614 در این اداره به ثبت رسیده، جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 نام شرکت و نوع آن: شرکت تعاونی مسکن هفت فرهنگیان قم. 2 موضوع شرکت: تهیه زمین با کاربری مسکونی از منابع آزاد یا دولتی و انجام مراحل تفکیک، احداث و واگذاری به اعضا، تهیه و خرید پروژه های نیمه کاره از منابع دولتی یا آزاد و انجام مراحل ساخت و تکمیل و واگذاری به اعضا، تهیه ماشین آلات مصالح و کارگاه جهت انجام پروژه ها، انجام سایر امور مربوط به شرکت. 3 مرکز اصلی شرکت: قم بلوار شهید صدوقی میدان شهید صدوقی جنب دفتر اسناد رسمی شماره 3 4 سرمایه : مبلغ 340/000/000 ریال منقسم به 170 سهم بانام دو میلیون ریالی که تمام مبلغ آن بحساب 4/1684 صندوق تعاون شعبه مرکزی قم واریز گردید. 5 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت 5 سال. 6 مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان سعید دانشور به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، ابوالفضل خومانی نایب رییس، علیرضا خلیلی منشی هییت مدیره، علی اکبر پور فخاری و محمدعیسی قایم پناه اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان احمد محمدی و حسن عزیزی اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره متفقاً و مهر شرکت می باشد و در غیاب نایب رییس، آقای علی اکبر پورفخاری حق امضا دارد. 7 بازرسین: آقایان علیرضا محمودی و حسین طیبی به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل هییت مدیره برای مدت یک سال انتخاب شدند. 8 روزنامه ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی