اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2134

شناسه ملی: 10980237739

تاریخ ثبت: 1390/03/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/03/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/25:

105,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی سبز کاران هفتکل تحت شماره 2134 با شناسه ملی 109802XXXX9 به تاریخ 11/4/90 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی می شود: 1 ـ نام شرکت: تعاونی سبز کاران هفتکل. 2 ـ موضوع شرکت: زراعت (کشت انواع غلات و علوفه). 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 105000000 ریال منقسم به 21 سهم 500000 ریالی که مبلغ 3500000 ریال آن طبق گواهی مورخه 25/3/90 نزد بانک توسعه تعاون رامهرمز واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: هفتکل بخش رغیوه روستای سالمیه. 5 ـ مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 6 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. 7 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: حمید حمیدی بسمت مدیرعامل برای مدت 2 سال ناصر حمیدی بسمت رییس هییت مدیره لطیف حمیدی بسمت نایب رییس هییت مدیره حمید حمیدی بسمت منشی هییت مدیره و آقای رسول حمیدی بسمت عضو علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت سه سال تعیین و انتخاب شدند. 8 ـ حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور چک سفته بروات قراردادها با امضا حمید حمیدی مدیرعامل و آقای ناصر حمیدی رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضا آقای لطیف حمیدی نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است نامه ها و اوراق عادی با امضای آقای حمید حمیدی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 9 ـ بازرسین عبارتند از: کبری غلامی بسمت بازرس اصلی مریم حمیدی بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک رامهرمز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی