اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 7714

شناسه ملی: 10260288216

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: در اصفهان به اتوبان چمران ، بین آل محمد و اشراق نبش کوچه 14 مطهری ساختمان یاس ، واحد دو ،

کد پستی: 8193955491

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکا مورخ 25/1/1391 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 ـ خانم صدیقه انصاری به کد ملی 182893XXXX و کدپستی 819395XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی عزیزی دستجردی به کد ملی 128703XXXX و کدپستی 819966XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مسعود انصاری نیا به کد ملی 175401XXXX و کدپستی 819395XXXX بسمت مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2 ـ ماده 19 اصلاحی: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 3 ـ ماده 2 اصلاحی: مرکز اصلی شرکت در اصفهان به اتوبان چمران، بین آل محمد و اشراق نبش کوچه 14 (مطهری) ساختمان یاس، واحد دو، کدپستی 819364XXXX انتقال یافت. امضای ذیل ثبت در تاریخ 17/2/1391 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/13:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده شرکا مورخ 15/6/1389 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ماده ی 4 اساسنامه موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: (خدمات مشاوره مدیریت طراحی و نصب سیستم های اعلام خطر و اطفا حریق دوربین های مداربسته آنتن مرکزی ارتینگ تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و صنعتی بجز مواردیکه به موجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران است راه اندازی شبکه های محلی LAN و بیسیم WAN اتوماسیون صنعتی اداری و حسابداری و مشاوره در زمینه فن آوری اطلاعات 2 ماده 18 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: اداره ی امور شرکت به عهده ی سه نفر است که یک نفر به سمت رییس و یک نفر به سمت نایب رییس هییت مدیره ویک نفر به سمت مدیر عامل شرکت همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 ماده ی 19 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: کلیه ی اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 4 مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان کاوه مجتمع تجاری کاوه واحد 34 کدپستی 819363XXXX منتقل و ماده دو اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. 5 آقایان یاسر انصاری نیا به شماره ملی 006959XXXX و کدپستی 819395XXXX و مهدی عزیزی دستجردی به شماره ملی 128703XXXX کدپستی 819966XXXX و مسعود انصاری نیا به شماره ملی 175401XXXX وکدپستی 819395XXXX به ترتیب به سمت رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ 9/8/1389 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر سند صلح شماره 30266 - 20/10/86 دفترخانه اسناد رسمی شماره 113 اصفهان آقای کوروش کاظم زاده تمامی یک میلیون ریال سهم الشرکه خویش را و آقای مسعود انصاری نیا مبلغ ششصد هزار ریال سهم الشرکه خویش را به آقای علی اکبر فقیهی نسبت به پانصد هزار ریال، صدیقه رفیعی نسبت به سیصد هزار ریال، مهران آقاجانیان صنایع نسبت به چهارصد هزار ریال، آقای آرش ابتیاع و یاسر انصاری نیا هر یک به طور تساوی نسبت به دویست هزار ریال واگذار نمودند و با این انتقال در کل سرمایه شرکت تغییری ایجاد نشد و شرکا فعلی و میزان سهم الشرکه هر یک عبارت گردید از علی اکبر فقیهی دارنده پانصد هزار ریال، آقای مهران آقاجانیان صباغ و مسعود انصاری نیا هر یک به طور تساوی دارنده چهارصد هزار ریال و خانم صدیقه رفیعی دارنده سیصد هزار ریال و آقای آرش ابتیاع و یاسر انصاری نیا هر یک به طور تساوی دارنده دویست هزار ریال سهم الشرکه می باشند. اداره امور شرکت مندرج در ماده 18 اساسنامه به عهده سه نفر می باشد که آقای علی اکبر فقیهی رییس و آقای مهران آقاجانیان به سمت نایب رییس و آقای مسعود انصاری نیا به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و همچنین خانم صدیقه رفیعی به عنوان بازرس برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت مندرج در ماده 19 اساسنامه به عهده مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره می باشد. آدرس و مرکز اصلی شرکت مندرج در ماده دو اساسنامه به اصفهان، خیابان گلزار شمالی بعد از چهارراه هشت بهشت، جنب تاکسی سرویس گلزار منتقل شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی