اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2731

شناسه ملی: 10610063882

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 39 نفر

کد پستی: 6613151711

آدرس: مطالبات خود از شرکت و مبلغ 000/000/212 ریال از محل واگذاری لوازم به عنوان فرآورده غیرنقد و مبلغ 000/000/250 / 2 ریال را به صورت نقد برابر گواهی 408/281 29/9/89 بانک شهر شعبه سنندج جمعاً از محل مطالبات خود ، آورده غیرنقدی ، واریز نقدی مبلغ 000/000/917 / 3 ریال بابت خرید 7834 سهم بانام 000/500 ریالی تامین نموده است در نتیجه مصو به افزایش سرمایه و واریزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شهرداری سنندج سهام شرکت به شرح زیر تغییر می یابد 1 شرکت پشتیبانی امور دام کشور 606/39 سهم 2 شهرداری سنندج 132/33 سهم 3 اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان کردستان 4228 سهم 4 سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان 3974 سهم 0 برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 30/9/89 آدرس شرکت به شرح زیر تغییر یافت کیلومتر 15 جاده سنندج کامیاران فرعی روستای گزنه کشتارگاه صنعتی دام استان کردستان تلفن 42 6387129 0871

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/08:

61,957,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/05/25:

7,500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرداری سنندج به نمایندگی آقای تورج سلطنت پوری به شماره ملی به سمت رییس هییت مدیره. سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان به نمایندگی آقای امید وزیری به شماره ملی به سمت نایب رییس هییت مدیره. اتحادیه شرکت تعاونی کشاورزی دامداران استان کردستان به نمایندگی آقای هادی تیمن به شماره ملی به عنوان عضو هییت مدیره. آقای محمدکرمی سراب به شماره ملی 373190XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل آقای سیدعبدالله حسینی به شماره ملی 376158XXXX به عنوان عضو و دبیر هییت مدیره.. کلیه اسناد تعهدآور با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره(درغیاب رییس، نایب رییس) ، بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود اعضای هییت مدیره و مدیر عامل با امضای این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام می نمایند. ش 981210XXXX10897 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: 1 . شهرداری سنندج به شناسه ملی 140029XXXX1 2 . سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان ب شناسه ملی 140001XXXX0 3 . آقای محمدکرمی سراب به شماره ملی 373190XXXX 4 . اتحادیه شرکت تعاونی کشاورزی دامداران استان کردستان ب شناسه ملی 106100XXXX0 5 . آقای سیدعبدالله حسینی به شماره ملی 376158XXXX ش 981123XXXX06294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه ریوف اندیش امین به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی 29/12/1397 به تصویب رسید. ش 981022XXXX63928 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای تورج سلطنت پوری به شماره ملی 387335XXXX به نمایندگی از شهرداری سنندج به شناسه ملی 140029XXXX1 به عنوان عضو هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره برابر معرفی نامه شماره 41708 ک / ش مورخ 27/11/97 برای مدت باقی مانده تا تاریخ 20/08/98 تعیین میگردد. ش 980711XXXX06151 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - افزایش سرمایه شرکت: بنا به درخواست هییت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت، سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ( غیر نقدی ) از مبلغ 61957XXXX00 ریال ( شصت و یک میلیارد و نهصد و پنجاه و هفت میلیون ریال ) منقسم به 123914 سهم با نام 500000 ریالی به مبلغ 392181XXXX00 ریال ( سیصد و نود و دو میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال ) منقسم به 784362 سهم با نام 500000 ریالی و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت، در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 971227XXXX36572 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی سال 1396 ترازنامه و صورتحساب سود و زیان موردتصویب قرارگرفت. ـ موسسه ریوف اندیش امین به شناسه ملی 103204XXXX1 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و اصلی شرکت و آقای زاهد آروند بشماره ملی 373044XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 971215XXXX21291 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد کرمی سراب به شماره ملی 373190XXXX به سمت رییس هییت مدیره. ـ شهرداری سنندج به نمایندگی جناب آقای علیرضا کاظمی به سمت نایب رییس هییت مدیره. ـ سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان به نمایندگی آقای ایرج عزیزی به سمت عضو هییت مدیره. ـ آقای سیدعبداله حسینی به شماره ملی 376158XXXX به سمت عضو و دبیر هییت مدیره. ـ آقای آزاد سعیدی به شماره ملی 292884XXXX را به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هییت مدیره و سهامداران). ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل آقای آزاد سعیدی و رییس هییت مدیره آقای محمد کرمی سراب به همراه مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا مشترک مدیرعامل آقای آزاد سعیدی و نایب رییس هییت مدیره آقای علیرضا کاظمی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره معتبر خواهد بود. ـ امضا حسابهای هزینه ای شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و مدیر مالی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. تعیین نوع حسابها توسط هییت مدیره مشخص خواهد شد. ش 960928XXXX52412 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای محمد کرمی سراب به شماره ملی 373190XXXX - آقای سید عبداله حسینی به شماره ملی 376158XXXX -شهرداری سنندج با شناسه ملی 140029XXXX1 به نمایندگی آقای علیرضا کاظمی -سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان با شناسه ملی 140001XXXX0 به نمایندگی آقای ایرج عزیزی ش 960918XXXX53933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1395 (ترازنامه و صورتحساب سود وزیان) متکی به دفاتر قانونی بررسی وموردتصویب قرارگرفت. موسسه ریوف اندیش امین بشماره ثبت 26576 را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سال مالی 1396 و موسسه حسابرسی تدبیر محاسب آریا بشماره ثبت 23600 را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. ش 960830XXXX10312 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به درخواست هییت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت، سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/470/40 ریال به مبلغ 000/000/957/61 ریال از محل مطالبات حال شده و منقسم به 123914 سهم با نام 000 500 ریالی افزایش یافت و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 951002XXXX13113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1393 (ترازنامه و صورتحساب سود وزیان) مورد تصویب قرارگرفت. خانم آرزو عسگری بشماره ملی 373236XXXX به عنوان بازرس اصلی و سرکار خانم آسیه یوسفی بشماره ملی 558015XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 941211XXXX45705 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ شرکت پشتیبانی امور دام کشور به نمایندگی جناب آقای پیمان اسکندری به سمت رییس هییت مدیره. ـ سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان به نمایندگی جناب آقای محمد کریم اسد بیگی به سمت نایب رییس هییت مدیره. ـ شهرداری سنندج به نمایندگی جناب آقای محمد خالد منصوری به سمت عضو هییت مدیره. ـ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان کردستان به نمایندگی جناب آقای هادی تیمن به سمت عضو هییت مدیره. ـ آقای سید عبداله حسینی به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل آقای مهندس سید عبداله حسینی و رییس هییت مدیره آقای مهندس پیمان اسکندری به همراه مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا مشترک مدیرعامل آقای مهندس سید عبداله حسینی و نایب رییس هییت مدیره آقای مهندس محمد کریم اسد بیگی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره معتبر خواهد بود. ش 940227XXXX10845 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آزاد سعیدی بشماره ملی 292884XXXX به عنوان مدیرعامل بای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل آقای مهندس آزاد سعیدی و رییس هییت مدیره آقای مهندس پیمان اسکندری به همراه مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا مشترک مدیرعامل آقای مهندس آزاد سعیدی و نایب رییس هییت مدیره آقای مهندس محمد کریم اسد بیگی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره معتبر خواهد بود. ـ ش 940302XXXX90943 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/26:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/4/1392 آقای اسعد یوسفی و خانم آرزو عسکری به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیده اند و صورتهای مالی منتهی به سال 91 مورد تصویب قرار گرفت. ش 1697320 ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی سال 1390 تصویب گردید. 2 ـ اسعد یوسفی به عنوان بازرس اصلی و محمدطاهر فتحی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 13/9/90 خالد جعفری به عنوان عضو هییت مدیره پیمان اسکندری به عنوان عضو هییت مدیره و نایب رییس برابر معرفی نامه شماره 41339/31 ـ 13/9/90 از طرف شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای مدت باقیمانده تا مورخ 29/6/92 تعیین گردیدند. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه بطور فوق العاده مورخه 29/6/90 آقایان مهندس خالد جعفری به نمایندگی از شرکت پشتیبانی امور دام کشور، مهندس سعدی نقشبندی به نمایندگی از شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شمس الدین ساعد به نمایندگی از شهرداری سنندج، مهندس داودامراه نژاد به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان و هادی تیمن به نمایندگی از اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان کردستان به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیده اند. اسعد یوسفی و محمد طاهر فتحی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شده اند بودجه پیشنهادی هییت مدیره نیز تصویب گردید. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 16/7/90 شمس الدین ساعد به سمت رییس هییت مدیره و سعدی نقشبندی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید عبداله حسینی () به سمت مدیر عامل شرکت تعیین شده اند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مشترک مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/7/90 حق برداشت از حساب درآمدهای عمومی و سپرده آن با امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مشترک مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد حق برداشت از حساب هزینه های جاری و عملیاتی و سپرده آن و حساب هزینه های عمرانی و سپرده آن با امضا مشترک مدیر عامل و مسیول امور مالی و مهر شرکت معتبر می باشد رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/10/89 1 ـ صورتهای مالی سال 1388 و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان تصویب گردید. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/790/32 ریال به مبلغ 000/000/470/40 ریال منقسم به 940/80 سهم بانام 000/500 ریالی به شرح زیر از طریق افزایش 360/15 سهم بانام 000/500 ریالی میباشد مجمع عمومی حق تقدم پذیرش سهام جدید را از سازمان همیاری شهرداریهای استان و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان سلب و تعداد 7526 سهم بانام را به شرکت پشتیبانی امور دام کشور و تعداد 7834 سهم بانام را به شهرداری سنندج واگذاری می نماید شرکت پشتیبانی امور دام کشور مبلغ 000/000/763 3 ریال بابت افزایش سرمایه برابر گواهی شماره 11911/2877/171 ـ 30/9/89 بانک کشاورزی بابت خرید 7526 سهم واریز نموده است شهرداری سنندج مبلغ 000/000/455/1 ریال از محل مطالبات خود از شرکت و مبلغ 000/000/212 ریال از محل واگذاری لوازم به عنوان فرآورده غیرنقد و مبلغ 000/000/250/2 ریال را به صورت نقد برابر گواهی 408/281 ـ 29/9/89 بانک شهر شعبه سنندج جمعاً از محل مطالبات خود، آورده غیرنقدی، واریز نقدی مبلغ 000/000/917/3 ریال بابت خرید 7834 سهم بانام 000/500 ریالی تامین نموده است در نتیجه مصوبه افزایش سرمایه و واریزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شهرداری سنندج سهام شرکت به شرح زیر تغییر می یابد: 1 ـ شرکت پشتیبانی امور دام کشور 606/39 سهم 2 ـ شهرداری سنندج 132/33 سهم 3 ـ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان کردستان 4228 سهم 4 ـ سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان 3974 سهم 0 برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 30/9/89 آدرس شرکت به شرح زیر تغییر یافت: کیلومتر 15 جاده سنندج ـ کامیاران فرعی روستای گزنه کشتارگاه صنعتی دام استان کردستان تلفن 42 ـ 6387129 ـ 0871 کدپستی 661315XXXX . ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/7/89 عبدالخالق رفاعی به عنوان بازرس اصلی و امیر صولی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/12/20:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/11/88 اعضا و سمتهای آنان در هییت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 10/3/90 به شرح زیر خواهد بود: 1 سعدی نقشبندی (نماینده شرکت پشتیبانی امور دام کشور) به عنوان رییس هییت مدیره 2 لقمان حیدری (نماینده سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان) به عنوان نایب رییس هییت مدیره 3 خالد جعفری (نماینده شرکت پشتیبانی امور دام کشور) به عنوان عضو هییت مدیره 4 شمس الدین ساعد (نماینده شهرداری سنندج) به عنوان عضو هییت مدیره 5 هادی تیمن (نماینده اتحادیه دامداران استان کردستان) به عنوان عضو هییت مدیره و سید عبداله حسینی به سمت مدیر عامل و دبیر هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چک و سفته به امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات و نامه های اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره معتبر خواهد بود. برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/11/88 ، 1 سرمایه شرکت از سیزده میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال به سی و دو میلیارد و هفتصد و نود ریال منقسم به 65580 سهم بانام 000/500 ریالی از محل واریزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شهرداری سنندج افزایش یافت. 2 بدلیل عدم مشارکت همه سهامداران در افزایش سرمایه بنابراین حق تقدم پذیرش سهام از سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان کردستان سلب می شود و 39100 سهم جدید به شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شهرداری سنندج به شرح زیر واگذار می شود: تعداد 19100 سهم جدید بانام 000/500 ریالی معادل نه میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال به شرکت پشتیبانی امور دام کشور واگذارگردید. تعداد 000/20 سهم جدید بانام 000/500 ریالی معادل ده میلیارد ریال به شهرداری سنندج واگذار گردید. مبلغ افزایش سرمایه (نوزده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال) برابر گواهی شماره 1768/4871/1601 21/11/88 بانک اقتصاد نوین شعبه سنندج به حساب 2016845 به نام شرکت فرآوری مواد پروتیینی استان کردستان و بابت خرید سهام جدید توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شهرداری سنندج واریز شده. در نتیجه با افزایش سرمایه شرکت سهام هریک از سهامداران به شرح زیر تغییر یافت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور 32080 سهم شهرداری سنندج 25298 سهم اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان 4228 سهم، سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان 3974 . ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/03/27:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه 10/3/88 شرکت پشتیبانی امور دام کشور (خالد جعفری) پشتیبانی امور دام کشور (سعدی نقشبندی) اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران کردستان (هادی تیمن) شهرداری سنندج (شمس الدین ساعد) سازمان همیاری شهرداریها استان کردستان (منوچهر ایرانپناه) به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیده اند. آقایان عبدالخالق رفاعی امیر اصولی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شده اند. روزنامه کثیرالانتشار سیروان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/3/88 سعدی نقشبندی (شرکت پشتیبانی امور دام کشور) به سمت رییس هییت مدیره و منوچهر ایران پناه (سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیدعبداله حسینی به سمت مدیر عامل شرکت تعیین شده اند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره به امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره معتبر است. ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/5/87 شرکت پشتیبانی امور دام کشور طی نامه شماره 13816/48/3129/3/87 خالد جعفری و سعدی نقشبندی را به سمت نماینده های آن شرکت جهت عضو در هییت مدیره معرفی نموده است، مدت ماموریت خالد جعفری تمدید و سعدی نقشبندی به عضو اصلی هییت مدیره برای مدت باقیمانده تا مورخ 15/1/88 درآمده است و برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/5/87 صورتهای مالی ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/86 تصویب گردید و عبدالخالق رفاعی به سمت بازرس اصلی و امیر صولی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/4/85 سرمایه شرکت از مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ نه میلیارد و دویست ریال منقسم به 400/18 سهم با نام 000/500 ریالی از محل پرداخت نقدی سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان افزایش یافت. ضمناً مبلغ هفتصد میلیون ریال افزایش سرمایه برابر نامه شماره 320/11010/58 - 25/4/85 بانک تجارت شعبه طالقانی به حسابه شماره 110110XXXX واریز گردید. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/03/13:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/2/84 موارد زیر به موضوع شرکت الحاق گردید انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی (دام و طیور و آبزیان و زراعت و باغبانی و آب و خاک از قبیل مشاوره و طراحی و ساخت و تجهیز و توسعه و بهره برداری و تهیه و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات ایجاد واحدهای پرورش و نگهداری سردخانه و انبار و میادین عرضه و صنایع فرآوری و بسته بندی محصولات بخش کشاورزی و متفرعات آن. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/7/83 ماده 32 اساسنامه به شرح زیر تغییر و اصلاح گردید «کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره با امضا مدیرعامل بعلاوه رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره معتبر و مجاز می باشد. برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/7/83 آقای مهندس پیمان سنندجی، آقای محمد مراد زارعی، آقای مهندس خالد جعفری، آقای مهندس داود امراه نژاد، آقای هادی تیمن اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/7/83 آقای محمد مراد زارعی به سمت رییس هییت مدیره، آقای داود امراه نژاد به سمت نایب رییس، آقای خالد جعفری به سمت عضو هییت مدیره، آقای پیمان سنندجی به سمت عضو هییت مدیره، آقای هادی تیمن به سمت عضو هییت مدیره و منشی جلسه و آقای سید عبدالله حسینی به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل آقای سید عبدالله حسینی و رییس هییت مدیره و آقای محمد مراد زارعی به همراه مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره معتبر خواهد بود. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/5/83 سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به 75XXXXXXXX ریال منقسم به 15000 سهم با نام 500000 ریالی افزایش یافته و 25XXXXXXXX ریال مبلغ افزایش سرمایه برابر نامه شماره 769/11010/58 - 25/5/83 بانک تجارت شعبه طالقانی سنندج توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان به حساب جاری شماره 110110XXXX بنام شرکت واریز گردیده است و تعداد سهام سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان از 1500 به 6500 افزایش یافته است و در نتیجه ماده 6 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابرصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 11/3/83 آقایان بهروز حمزه ای وعبدالخالق رفاعی بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت سه ماه انتخاب گردیدند. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابرصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه فوق العاده مورخ 28/3/83 آقای عبدالخالق رفاعی به سمت بازرس اصلی وآقای عطا اله خلیلی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند صورتهای مالی (ترازنامه حساب سود وزیان) منتهی به 29/12/82 مورد تصویب قرار گرفت. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/12/82 مستند به نامه شماره 4868 مورخ 7/12/82 آقای داود امراه نژاد به جای آقای داود ناصری به عنوان نماینده سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان تعیین گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل آقای سید عبداله حسینی و نماینده سهم شرکت پشتیبانی امور دام کشور در هییت مدیره آقای محمد مراد زارعی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هییت مدیره آقای پیمان سنندجی و نماینده سهام شرکت پشتیبانی امور دام کشور در هییت مدیره آقای محمد مراد زارعی همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره معتبر خواهد بود. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/04/10:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 4/4/82 صورتهای مالی ترازنامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به 29/12/81 به تصویب رسید. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1381/12/12:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/11/81 آقایان پیمان سنندجی به نمایندگی از طرف شهرداری سنندج - محمد مراد زارعی به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی امور دام کشور - خالد جعفری به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی امور دام کشور - داود ناصری امید به نمایندگی از طرف سازمان همیاری شهرداریهای کردستان - هادی تیمن به نمایندگی از طرف اتحادیه دامداران استان کردستان به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/11/81 آقایان پیمان سنندجی به سمت رییس هییت مدیره - محمد مراد زارعی به سمت نایب رییس هییت مدیره - خالد جعفری وداود ناصری امید به سمت عضو هییت مدیره - هادی تیمن به سمت عضو و منشی - سید عبدالله حسینی به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیر عامل آقای سید عبدالله حسینی و نایب رییس هییت مدیره آقای محمد مراد زارعی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره آقای پیمان سنندجی و نایب رییس هییت مدیره محمد مراد زارعی همراه با مهر شرکت معتبر وسایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی