اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 178938

شناسه ملی: 10102211856

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/23:

39,600,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/01/25:

80,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/01/25:

40,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:فرشید بهادری شماره ملی 362135XXXX با پرداخت 400000 ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از 39200000 ریال به 39600000 ریال افزایش دادند. بنابراین سرمایه شرکت از 40000000 ریال به 40400000 ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه به شرح فوق اصلاح یافت.بنابراین لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر می باشد. فرشید بهادری شماره ملی 362135XXXX دارای 39600000 ریال معصومه پورباقری شماره ملی 007540XXXX دارای 400000 ریال عبداله حامی شماره ملی 292918XXXX دارای 400000 ریال پ 950401XXXX59169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:فرشید بهادری به شماره ملی 362135XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و معصومه پورباقری به شماره ملی 007540XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد ومدارک و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 950401XXXX28981 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت به " شهرگل مانا" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940314XXXX71311 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ فرشید بهادری به شماره ملی 362135XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ معصومه پورباقری به شماره ملی 007540XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عبداله حامی به شماره ملی 292918XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940314XXXX52423 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسین بهادری فر با دریافت مبلغ 2000000 ریال ـ آقای بهروز بهادری فر با دریافت مبلغ 36000000 ریال وخانم پاولا ریپینسکایا با دریافت مبلغ 2000000 ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند. بنابراین لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به شرح زیر می باشد. ـ فرشید بهادری به شماره ملی 362135XXXX دارای 39200000 ریال ـ معصومه پورباقری به شماره ملی 007540XXXX دارای 400000 ریال ـ عبداله حامی به شماره ملی 292918XXXX دارای 400000 ریال بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 80000000 ریال به 40000000 ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت. پ 940309XXXX98899 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/1/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فرشید بهادری فرزند عبدالواحد ش ش 253 صادره از زاهدان و ش ملی 362135XXXX با پرداخت مبلغ 39200000 ریال وخانم معصومه پورباقری فرزند احسان ش ش 9374 صادره از تهران و ش ملی 007540XXXX با پرداخت مبلغ 400000 ریال وآقای عبداله حامی فرزند محمود ش ش 1243 صادره از بوکان و ش ملی 292918XXXX با پرداخت مبلغ 400000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا شرکت قرار گرفتند. بنابراین لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر می باشد. ـ حسین بهادری فر شماره ملی 325177XXXX دارای 2000000 ریال ـ بهروز بهادری فر شماره ملی 006577XXXX دارای 36000000 ریال ـ پا ولا ریپینسکایا شماره ملی 471165XXXX دارای 2000000 ریال ـ فرشید بهادری به شماره ملی 362135XXXX دارای 39200000 ریال ـ معصومه پورباقری به شماره ملی 007540XXXX دارای 400000 ریال ـ عبداله حامی به شماره ملی 292918XXXX دارای 400000 ریال بنابراین سرمایه شرکت از 40000000 ریال به 80000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. عباراتی بشرح ذیل به موضوع شرکت الحاق شد: "ایجاد واحدهای تولیدات گیاهی (فضای باز و آپارتمانی) فعالیت در زمینه گلخانه سازی ـ فعالیت در زمینه اجرای فضای سبز و نگهداری ـ برگزار کننده جشنواره ها و نمایشگاهها ـ ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی ـ فعالیت در زمینه رستورانهای غذایی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم).. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 940310XXXX82741 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی