اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 262

شناسه ملی: 14006010769

تاریخ ثبت: 1395/04/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/04/29

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ حسین بیگی به کد ملی 489969XXXX به سمت رییس اتحادیه و حسنعلی بیگی به کد ملی 489966XXXX به سمت نایب رییس اول اتحادیه و غلامعلی روستا به کد ملی 221947XXXX به سمت نایب رییس دوم اتحادیه و مریم مومن نژاد به کد ملی 008130XXXX به سمت دبیر اتحادیه و محمدرضا شیروانی به کد ملی 221806XXXX به سمت خزانه دار اتحادیه و مسلم آقاخان اشکوری به کد ملی 221848XXXX به سمت بازرس اصلی اتحادیه که به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب شدند همچنین اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند کلیه چک ها، سفته ها، بروات و اوراق تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه دار و در غیاب هر یک (هنگام مرخصی یا ماموریت) با امضای نایب رییس اول به همراه مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.کلیه اسناد و مدارک اداری و مالی می بایست در محل اتحادیه نگهداری گردد. ش 980412XXXX26969 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/29:

تاسیس موسسه غیرتجاری اتحادیه صنفی مطبوعات و فتوکپی شهرستان تنکابن درتاریخ 29/04/1395 به شماره ثبت 262 به شناسه ملی 140060XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا ، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود همچنین تلاش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی اعضا به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی. مدت موسسه: نامحدود مرکز اصلی موسسه: استان مازندران شهرستان تنکابن میدان امام خیابان تختی جنب مسجد آذربایجانی ها دفتر مرکزی اتحادیه صنفی مطبوعات و فتوکپی اولین مدیران موسسه: آقای حسین بیگی کد ملی 489969XXXX به سمت رییس اتحادیه آقای حسنعلی بیگی کد ملی 489966XXXX به سمت نایب رییس اول اتحادیه آقای پیام سعیدی کد ملی 221908XXXX به سمت نایب رییس دوم اتحادیه آقای غلامعلی روستا کد ملی 221947XXXX به سمت عضو و دبیر اتحادیه خانم مریم مومن نژاد کد ملی 008130XXXX به سمت خزانه دار اتحادیه آقای حسین واحد کد ملی 214220XXXX به سمت بازرس اصلی اتحادیه که به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالی با امضای رییس و خزانه دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 950429XXXX31364 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی