اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 318483

شناسه ملی: 10103545917

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 1857913437

آدرس: استان تهران ، شهرستان ری ، بخش مرکزی ، شهر ری ، پل سیمان ، خیابان ابن سینا ، خیابان شهید سرگرد مسعود محمدی ، پلاک 363 ، طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/08/1397 و مجوز شماره 234047/102/972 مورخ 7/9/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران ـ ری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب الدین موذنی کیا به کد ملی 049216XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سمانه میرزایی به کد ملی 049225XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و فاطمه عباسی به کد ملی 049114XXXX به سمت منشی هییت مدیره و شهاب الدین موذنی به کد ملی 049216XXXX به سمت مدیرعامل انتخاب شد و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا: الف ـ شهاب الدین مودنی کیا مدیرعامل به عنوان دارنده امضا ثابتب ـ سمانه میرزایی نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهند بود.و درغیاب نایب رییس هییت مدیره امضا منشی هییت مدیره خانم فاطمه قاسمی معتبر است.اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 980120XXXX25648 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/08/1397 و مجوز شماره 234047/102/972 مورخ 7/9/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران ـ ری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب الدین موذنی کیا به کد ملی 049216XXXX و سمانه میرزایی به کد ملی 049225XXXX و فاطمه قاسمی به کد ملی 049114XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و حمید موذنی کیا به کد ملی 049194XXXX و اعظم سادات موسوی اصل به کد ملی 049009XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. شعیانعلی میرزایی به کد ملی 049011XXXX به سمت بازرس اصلی و مهران میرزایی به کد ملی 049346XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ XXXX18XXXX36580 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/08/1397 و مجوز 234038/102/972 مورخ 7/9/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران ـ ری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان ری ، بخش مرکزی ، شهر ری، پل سیمان ، خیابان ابن سینا ، خیابان شهید سرگرد مسعود محمدی ، پلاک 363 ، طبقه همکف کدپستی 185791XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه جدید در 52 ماده و 29 تبصره به تصویب رسید. پ 980118XXXX05752 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/3/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان فداییان اسلام خ سرگرد محمدی جنب بانک رفاه کارگران پ 316 واحد 4 کدپستی 185794XXXX7 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید و دستگاههای ساب و برش آسفالت بتن سنگ بقیه طبق ماده 3 اساسنامه ـ اجرای عملیات تخریب و عمران اماکن ـ معابر که در راستای فعالیت تعاونی باشد تولید مواد شیمیایی از جمله پلیشر و چسب سنگ رزین های مربوطه 3 ـ نام شرکت به صنعتی شیمیایی عمران برش کار تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 31/6/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی