اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 991

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 55083/03 - 12/12/83 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/84 و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 26/11/84 تغییراتی به شرح ذیل صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - برابر سند صلح نامه شماره 3611 - 13/12/84 دفترخانه اسناد رسمی شماره 146 آقای علیرضا خصالی کلیه سهم الشرکه خود با ارزش یک میلیون و صد و هفتاد هزار ریال به آقای محسن مسیبی واگذار نموده و از شرکت خارج گردید و آقای رحمت اله روح الهی مبلغ یک میلیون و صد و شصت و دو هزار و هفتصد و پنجاه هزار ریال از سهم الشرکه خود را به آقای محسن مسیبی و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال سهم الشرکه خود را به آقای جواد اسداله زاده واگذار نموده و از شرکت خارج گردید و آقای رضا صادقی کلیه سهم الشرکه خود را به ارزش پانصد هزار ریال را به آقای محسن مسیبی واگذار نموده و از شرکت خارج گردیده است. 2 - آقایان محسن مسیبی و جواد اسداله زاده به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 3 - اصلاح ماده 13 اساسنامه تعداد اعضای هییت مدیره از پنج نفر به دو نفر کاهش یافت. 4 - برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/11/84 آقای جواد اسداله زاده به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محسن مسیبی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور (چک، سفته و عقود اسلامی) با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 5 - اسامی سهامداران فعلی: محسن مسیبی دارای شش میلیون و پانصد هزار ریال سهم الشرکه و آقای جواد اسداله زاده دارای سه میلیون و پانصد هزار ریال سهم الشرکه رییس ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی