اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 192

شناسه ملی: 14005493369

تاریخ ثبت: 1394/10/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: مازندران ، نوشهر ، خیابان پانزده خرداد ، طبقه فوقانی پاساژ پانزده خرداد

تاریخ تاسیس: 1394/10/06

کد پستی: 4651875384

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سهراب رضوانی گیل کلا 626974XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مرتضی نعیمایی عالی 220068XXXX به سمت نایب رییس اول و آقای ذبیح اله میرچی 626956XXXX به سمت نایب رییس دوم و آقای حیدر مشایخ بخشی 626959XXXX به سمت دبیر و آقای اسفندیار محسنی بندپی 220025XXXX به سمت خزانه دار و. آقای علی سلیمانی 567947XXXX به سمت بازرس برای مدت 4 سال انتخاب شدند. ب).امضای اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا متفق رییس هییت مدیره(آقای سهراب رضوانی گیل کلا)و خزانه دار( آقای اسفندیار محسنی بندپی)و در غیاب هریک با امضای نایب رییس اول( آقای مرتضی نعیمایی عالی )همراه با مهر اتحادیه معتبر است. ضمناً هییت مدیره به همان سمت قبلی باقی مانده اند . ش 981116XXXX65197 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/06:

تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه فروشندگان پوشاک ولوازم ورزشی ومنسوجات حوله ای وکاموا شهرستان نوشهر درتاریخ 06/10/1394 به شماره ثبت 192 به شناسه ملی 140054XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: به استناد ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی اتحادیه ای به نام اتحادیه فروشندگان پوشاک و لوازم ورزشی ومنسوجات حوله ای وکاموا شهرستان نوشهر تشکیل می گردد.پس از اخذمجوزهای لازم وثبت موسسه به منزله صدور جوازوپروانه فعالیت نمی باشد. مدت موسسه:ازتاریخ ثبت موسسه به مدت نامحدودمی باشد. مرکز اصلی موسسه: مازندران، نوشهر، خیابان پانزده خرداد، طبقه فوقانی پاساژ پانزده خرداد کدپستی 465187XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 0 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه:آقای سهراب رضوانی گیل کلا کد ملی 626974XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای مرتضی نعیمایی عالی کد ملی 220068XXXX به سمت نایب رییس اول هییت مدیره وآقای ذبیح اله میرچی کد ملی 626956XXXX به سمت نایب رییس دوم هییت مدیره وآقای اسفندیار محسنی بندپی کد ملی 220025XXXX به سمت خزانه دار وآقای حیدر مشایخ بخشی کد ملی 626959XXXX به سمت دبیر وآقای علی سلیمانی کد ملی 567947XXXX به سمت بازرس اصلی که به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 4 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: همچنین امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور اتحادیه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا ثابت خزانه دار و رییس در غیاب رییس نایب رییس اول همراه با مهر امور مالی اتحادیه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش 941006XXXX54956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی