اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1161

شناسه ملی: 10630082091

تاریخ ثبت: 1393/03/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/03/29

تاریخ تاسیس: 1393/03/28

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: * آقای حجت شاهدادی به شماره 299378XXXX به سمت رییس هییت مدیره * خانم فاطمه بختیاری به شماره ملی 299131XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره * آقای علی اکبر بختیاری به شماره ملی 313138XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970322XXXX85289 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم سمیه بختیاری به شماره ملی 299282XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی لشکری به شماره ملی 317988XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حجت شاهدادی به شماره ملی 299378XXXX و خانم فاطمه بختیاری به شماره ملی 299131XXXX و آقای علی اکبر بختیاری به شماره ملی 313138XXXX ش 970322XXXX32502 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/02/1395 1 ـ اعضای هییت مدیره به شرح ذیل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر بختیاری با شماره ملی 313138XXXX و آقای حجت شاهدادی با شماره ملی 299378XXXX و خانم فاطمه بختیاری با شماره ملی 299131XXXX 2 ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم سمیه بختیاری با شماره ملی 299282XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی لشکری به شماره ملی 317988XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 950305XXXX14949 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/02/95 الف: تعیین سمت مدیران ـ آقای حجت شاهدادی به شماره ملی 299378XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم فاطمه بختیاری به شماره ملی 299131XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای علی اکبر بختیاری به شمارملی 313138XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950305XXXX78107 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/30:

صورت جلسه هییت مدیره شرکت ساختمانی و راهسازی و تاسیساتی کرمان گسترش (سهامی خاص) شماره ثبت 1161 و شناسه ملی 106300XXXX1 مورخ 01/12/1392 1 . خانم سمیه بختیاری کد ملی 299282XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 . خانم فاطمه بختیاری کد ملی 299131XXXX به سمت نایب رییس 3 . آقای علی اکبر بختیاری کد ملی 313138XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره 4 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و همچنین سایر مکاتبات و اوراق عادی شرکت به امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 602260XXXX110409XXXX مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/30:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمانی و راهسازی و تاسیساتی کرمان گسترش (سهامی خاص) شماره ثبت 1161 و شناسه ملی 106300XXXX1 مورخ 01/12/1392 1 ـ خانم سیمین بختیاری کد ملی 299290XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای عبداله شهسواری کد ملی 299259XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. 2 ـ تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به 1391 ش 602260XXXX110409XXXX رییس ثبت اسناد و املاک کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/30:

صورت جلسه هییت مدیره شرکت ساختمانی و راهسازی و تاسیساتی کرمان گسترش (سهامی خاص) شماره ثبت 1161 و شناسه ملی 106300XXXX1 مورخ 01/12/1392 1 . خانم سمیه بختیاری کد ملی 299282XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 . خانم فاطمه بختیاری کد ملی 299131XXXX به سمت نایب رییس 3 . آقای علی اکبر بختیاری کد ملی 313138XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره 4 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و همچنین سایر مکاتبات و اوراق عادی شرکت به امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 602260XXXX110409XXXX مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/30:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمانی و راهسازی و تاسیساتی کرمان گسترش (سهامی خاص) شماره ثبت 1161 و شناسه ملی 106300XXXX1 مورخ 01/12/1392 1 ـ خانم سیمین بختیاری کد ملی 299290XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای عبداله شهسواری کد ملی 299259XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. 2 ـ تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به 1391 ش 602260XXXX110409XXXX رییس ثبت اسناد و املاک کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی هییت مدیره مورخه 30/10/90 1 نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است. 2 قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال 89 3 خانمها سمیه بختیاری و سیمین بختیاری به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند 4 بر طبق مصوبات هییت مدیره آقای علی اکبر بختیاری به سمت مدیر عامل و آقای عبدالله شهسواری به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه بختیاری به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/09/13:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده و هییت مدیره مورخه 24/8/88 : 1 نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. 2 قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال 87/3 خانمها سمیه بختیاری و سیمین بختیاری به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 5 برطبق مصوبات هییت مدیره آقایان علی اکبر بختیاری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، عبدالله شهسواری به سمت رییس هییت مدیره، خانم فاطمه بختیاری به سمت نایب رییس هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 کلیه اسناد، اوراق بهادار و بانکی بامضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی بامضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. 7 آدرس شرکت در کرمان به بلوار قدس 15 روبروی ضلع شمالی فروشگاه معلم پلاک 69 منتقل گردید. مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 11/4/86 : 1 - خانمها سمیه بختیاری و سیمین بختیاری به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه محلی حدیث کرمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - بر طبق مصوبات هییت مدیره آقایان علی اکبر بختیاری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و عبداله شهسواری به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه بختیاری به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 4 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/12/10:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 20/11/1383/1 - بر طبق مصوبات هییت مدیره آقایان عبدالله شهسواری به سمت رییس هییت مدیره- علی اکبر بختیاری به سمت مدیر عامل و خانم فاطمه بختیاری به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 - خانمها سمیه و سیمین بختیاری به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. 4 - روزنامه حدیث جهت درج آگی های شرکت تعیین گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 20/1/82 : 1 - گزارش توجیهی هییت مدیره و بازرسان ترازنامه حساب سود وزیان سال 81 به تصویب رسید. 2 - خانمها سمیه بختیاری بازرس اصلی و سیمین بختیاری بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 - آقایان عبداله شهسواری رییس هییت مدیره و علی اکبر بختیاری مدیرعامل و خانم فاطمه بختیاری نایب رییس هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. 5 - کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازقبیل چک وسفته وغیره واوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبراست. مسیول ثبت شرکتهای کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی