اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 47345

شناسه ملی: 14006864580

تاریخ ثبت: 1396/04/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 6185686831

آدرس: خوزستان شهر اهواز فازیک پادادشهر خیابان قناد خیابان اردیبهشت پلاک 7 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/04/04

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اکبر عالیشاهی به شماره ملی 218035XXXX عضو هییت مدیره و آقای سیدفتح اله ساجدی به شماره ملی 550989XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم صدیقه بصیریان به شماره ملی 191012XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره امیدرضاخوش کام به شماره ملی 191016XXXX به سمت مدیرعامل(خارج ازسهامداران). نجمه قربانی اورگانی به شماره ملی 175695XXXX به عنوان بازرس اصلی و عیسی لرکی به شماره ملی 191172XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970211XXXX20448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 27/02/1398 به قرار ذیل تعیین گردیدند: صدیقه بصیریان به شماره ملی 191012XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی اکبر عالیشاهی به شماره ملی 218035XXXX به سمت مدیرعامل و سیدفتح اله ساجدی به شماره ملی 550989XXXX به سمت رییس هییت مدیره حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و کلیه قراردادها و نامه های اداری با رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960820XXXX64119 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/04:

تاسیس شرکت سهامی خاص فضا پردازان صدیق در تاریخ 04/04/1396 به شماره ثبت 47345 به شناسه ملی 140068XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امورساختمانی، ارایه خدمات مشاوره ای، مطالعات، طراحی، نظارت ومقاوم سازی، مشارکت دربرگزاری دررشته های هفت گانه ساختمان، کلیه ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، ورزشی، درمانی، فرهنگی، صنعتی وکارخانجات شامل: مهندسی معماری وسازه وتاسیسات برقی ومکانیکی ونظارت فنی براجرای آنها، طراحی نماومعماری داخلی ونیزطراحی وساخت ومشاوره واجرای کلیه پروژه های تاسیساتی وساختمانی وراه وعمرانی وواردات وصادرات وخریروفروش مصالح ساختمانی وسایرکالاهای مجازبازرگانی، تاسییسات وتجهیزات، انعقادقراردادداخلی وخارجی، اخذواعطای نمایندگی وتاسیس شعب درداخل وخارج ازکشور، شرکت درمناقصات ومزایدات داخلی وبین المللی وهرگونه فعالیت مجازدیگردرارتباط باموضوع شرکت بااخذمجوزهای لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز ـ فازیک پادادشهر ـ خیابان قناد ـ خیابان اردیبهشت ـ پلاک 7 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 618568XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 97636128 نزد بانک مهر اقتصاد شعبه امانیه پرداخت گردیده است اولین مدیران: خانم صدیقه بصیریان به شماره ملی 191012XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای علی اکبر عالیشاهی به شماره ملی 218035XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدفتح اله ساجدی به شماره ملی 550989XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و رییس هیت مدیره همراه با مهر شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم علی امیرزاده به شماره ملی 191168XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عیسی لرکی به شماره ملی 191172XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 960404XXXX97397 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی