اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 679

شناسه ملی: 14005786425

تاریخ ثبت: 1395/02/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 6771615649

آدرس: شهرستان سرپل ذهاب ، خیابان معلم جنب مخابرات مرکزی ، کوچه شهید جعفر اسکندری

تاریخ تاسیس: 1395/02/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/02/06:

3,000,120,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/06:

تاسیس شرکت تعاونی چهار هزار و چهارصد و شصت و شش توسعه و عمران شهرستانی آکو سازان آبادگر در تاریخ 06/02/1395 به شماره ثبت 679 به شناسه ملی 140057XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام فعالیت های عمران و آبادانی شهرها و روستاهای شهرستان حوزه فعالیت و سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی مربوط ـ ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی که مرتبط با تحقق اهداف تعاونی باشد ـ خرید سهام بنگاه های دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کالاها و خدمات تولیدی آنها در این شهرستان عرضه می شود از طریق مذاکره و مدیریت آنها ـ سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای شهرستان از جمله به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و با تشکیل شرکت های اقماری در صورت تصویب مجمع عمومی عادی ـ تملک اراضی واقع در بافت های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی و استفاده از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی در جهت اهداف تعاونی ـ استفاده و بهره برداری از فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری دولت در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان که اگر برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تایید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده انجام خواهد شد ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها ـ انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیرمنقول و تامین نیازمندی های خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی ـ خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرستان سرپل ذهاب، خیابان معلم جنب مخابرات مرکزی، کوچه شهید جعفر اسکندری ـ کدپستی: 677161XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 300012XXXX ریال منقسم به 460 سهم 6522000 ریالی که تعداد 460 سهم آن بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1XXXX4XXXX ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 10/95/2906 مورخ 17/01/1395 نزد بانک توسعه تعاون شعبه سرپل ذهاب پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ) آقای روح اله کهزادی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 334016XXXX ) آقای یداله کهزادی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 336992XXXX ) آقای فرامرز صادقی به سمت منشی هییت مدیره به شماره ملی 494982XXXX ) آقای سیروس عزیزی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 336956XXXX (برای مدت سه سال انتخاب شدند) ) آقای عبدالحسین قاسمی نصرآبادی به سمت مدیرعامل به شماره ملی 336955XXXX (برای مدت دوسال انتخاب شد) دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقایان روح اله کهزادی (رییس هییت مدیره) و در غیاب وی آقای یداله کهزادی (نایب رییس هییت مدیره) به اتفاق امضای آقای عبدالحسین قاسمی نصرآبادی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ) خانم گیسیا منصوری به شماره ملی 334136XXXX به عنوان بازرس اصلی) خانم سهیلا باد انگیز به شماره ملی 336051XXXX به عنوان بازرس علی البدل (برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند) روزنامه جمهوری اسلامی برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین گردید. ش 950206XXXX95477 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سر پل ذهاب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی