اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 141

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات هیات مدیره و مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده به تاریخهای 1/9/79 و 3/9/79 شرکت فوق تغییرات ذیل بعمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد 1ـ با عضویت آقایان غلامرضا شمسی ، صمداحمدی، نریما طالبیزاده و عباس احمدی موافقت به عمل آمده 2 ـ آقایان جمشید اخلاقی ، عباس احمدی و یداله روحی به سمت اعضای هیات مدیره و آقای غلامرضا شمسی به سمت عضو علیالبدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند 3 ـ آقای نریما طالبیزاده و صمداحمدی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علیالبدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند 4 ـ به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ 5/9/79 آقایان عباس احمدی به سمت رئیس هیات مدیره یداله روحی به سمت نائب رئیس هیات مدیره و جمشید اخلاقی به سمت منشی هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس با امضای نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامههای اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 5 ـ با استعفای آقایان مسعود رحیمی ، علی رحیمی مهرداد علی بخشی و عزیزاله برجی موافقت به عمل آمد که در نتیجه با خروج نامبردگان از شرکت هیچگونه تغییری در سرمایه و تعداد اعضای شرکت حاصل نگردید و همچنین سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردیده سرپرست سربند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی