اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2026

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/10/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/10/03

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی مهدکودک گلنام کودک بروجرد شماره 3638 که در تاریخ 3/10/85 تحت شماره 2026 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می گردد. 1 - نام و نوع شرکت: تعاونی مهدکودک گلنام کودک بروجرد 3638 2 - موضوع شرکت: تعلیم و تربیت و نگهداری و آموزش 3 - تاریخ تشکیل شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به سی و پنج سهم سیصد هزار ریالی که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن نقداً نزد صندوق تعاون به حساب جاری شماره 7/791 واریز و بقیه از سوی شرکا تعهد گردید. 5 - مرکز اصلی شرکت: بروجرد خیابان صفا کوچه دبستان فردوسی 6 - مدیران شرکت اشخاصی که حق امضا دارند: خانم شهلا فرید به سمت مدیرعامل و خانم منصوره کرک کار به سمت رییس هییت مدیره و خانم سیما موسیوند به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب رییس امضا نایب رییس متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - خانم زهرا سبزیان ملایی به سمت بازرس اصلی و آقای محسن صحرایی به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت بروجرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی