اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 449524

شناسه ملی: 14003876479

تاریخ ثبت: 1392/11/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1458643557

آدرس: جدید شهرتهران ، طرشت ، خیابان صفا ، کوچه جعفری نیا ، پلاک 19 ، طبقه دوم ، واحد 8 ،

تاریخ تاسیس: 1392/11/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/11/12:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم هیقرنژادی شماره ملی 181774XXXX به سمت رییس هییت مدیره ، آقای محمد افشارمنش شماره ملی 303126XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد سبزعلی شماره ملی 008006XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره (آقایان احمد سبزعلی و ابراهیم هیقرنژادی) متفقاً همراه با مهر شرکت و نیز اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل (آقای احمد سبزعلی) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970405XXXX77104 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی استان تهران به آدرس جدید: شهرتهران، طرشت، خیابان صفا،کوچه جعفری نیا، پلاک 19 ، طبقه دوم، واحد 8 ، کدپستی 145864XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 960614XXXX32439 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ 930826XXXX21832 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ابراهیم هیقرنژادی با شماره ملی 181774XXXX ـ آقای احمد سبزعلی با شماره ملی 008006XXXX ـ آقای محمد افشارمنش با شماره ملی 303126XXXX به سمت اعضای هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ 930826XXXX50591 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای ابراهیم هیقرنژادی با شماره ملی 181774XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای محمد افشارمنش با شماره ملی 303126XXXX به سمت نایب هییت مدیره ـ آقای احمد سبزعلی با شماره ملی 008006XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. پ 930826XXXX81176 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/4/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عبارات بهره برداری و نگهداری فنی از تصفیه خانه های آب و فاضلاب و شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب به موضوع فعالیت شرکت اضافه گردید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ 930528XXXX61178 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/12:

در تاریخ 12/11/1392 به شماره ثبت 449524 به شناسه ملی 140038XXXX9 ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و انجام مطالعات مهندسی مشاوره و اجرای سیستم های شبکه تصفیه آب و فاضلاب و شبکه های انتقال و توزیع آب تاسیسات الکترومکانیکال تصفیه خانه های آب و فاضلاب طراحی شبکه های آبرسانی و جمع آوری فاضلاب ارزیابی اثرات مجاز تهیه و فروش تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه های آب و فاضلاب و همچنین مواد شیمیایی مجاز مربوطه تولید و غوطه ور برای تصفیه خانه های آب و فاضلاب تولید موادشیمیایی منعقدکننده (آهن آلمینیوم پلی الکترونکی) و مواد اکسیدکننده شیمیایی (آب اکسیژنه) و ساخت تجهیزات مرتبط با فاضلاب ـ خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی انعقاد قرارداد با اشخاص حقی و حقوقی سازمانها و نهادها. دریافت وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آیت اله کاشانی بین شاهین جنوبی و جنت آباد مجتمع تخت جمشید طبقه 4 واحد 24 کدپستی 148387XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. میزان سهم الشرکه شرکا به قرار زیر می باشد: احمد سبزعلی به شماره ملی 008006XXXX دارنده 000/000/6 ریال ابراهیم هیقر نژادی به شماره ملی 181774XXXX دارنده 000/000/4 ریال اولین مدیران شرکت: احمد سبزعلی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل به شماره ملی 008006XXXX ابراهیم هیقر نژادی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 181774XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردید. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 1777132 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی