اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 405342

شناسه ملی: 10320560584

تاریخ ثبت: 1390/03/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: شهر تهران نصرت غربی نرسیده به شادمان پ 51 ط اول

کد پستی: 1456894553

تاریخ تاسیس: 1390/03/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/09:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/08/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/7/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران نصرت غربی نرسیده به شادمان پ 51 ط اول کدپستی 145689XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 17/8/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/3/1390 تحت شماره 405342 و شناسه ملی 103205XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/3/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تامین و تجهیز قطعات صنعتی و ساختمانی صنایع گاز پتروشیمی و آب و نفت تامین و تجهیز قطعات آبیاری قطره ای خرید و فروش مصالح عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه اقلام مجازبازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ایجاد شعب در شهرستانها اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور برپایی همایش و نمایشگاهها و سمینارشرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و انجام هرگونه فعالیتی که به نحوی برای شرکت سود آور باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهرتهران آزادی خ حبیب الهی بلوار شهید حمید رضا صالحی نبش ک پیمان پ 1 واحد 10 کدپستی 145981XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به پنج هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد پنج هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/17 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 287 مورخ 8/3/1390 نزد بانک سپه شعبه خیام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای میثم پایمرد به شماره ملی 200324XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم پریسا رنجبر به شماره ملی 008084XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای اسماعیل خدایی به شماره ملی 060103XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای اسماعیل خدایی به شماره ملی 060103XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای حمید صمدی به شماره ملی 007166XXXX به عنوان بازرس اصلی 28 آقای حسن زیادی به شماره ملی 060291XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی