اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3445

شناسه ملی: 10860674354

تاریخ ثبت: 1381/12/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

تاریخ تاسیس: 1381/12/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1381/12/19:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اجرای کلیه امور پیمانکاری راه و ترابری، پل سازی،آسفالت، جاده سازی،اتوبان سازی،ساختمان و ابنیه وساختمان سازی، اجرای کلیه امور پیمانکاری مربوط خطوط انتقال برق و نیرو و مخابرات، پالایشگاه نفت،خطوط لوله،نفت و گاز پتروشیمی،، اجرای کلیه امور پیمانکاری مربوط خطوط لوله آب و گاز ـ فاضلاب و تصفیه خانه های آب معبر سازی و پیاده رو سازی، اجرای کلیه امور پیمانکاری مربوط تاسیسات تجهیزات اجرای کلیه امور پیمانکاری آب سد و شبکه های آبیاری زهکشی، فضای سبز شهری و پارکها درخت کاری و چمن کاری امور حمل ونقل درون شهری، تعمیر ونگهداری تجهیزات و وسایل اداری،امور آشپزخانه و رستوران کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع شرکت اضافه گردید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش 960210XXXX22199 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: حامد گاموری به کد ملی 194048XXXX رییس هییت مدیره و فضل اله گاموری به کد ملی 195045XXXX مدیرعامل و ابوذر مرادی به کد ملی 332994XXXX نایب رییس هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951118XXXX64849 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شیرین درویش قهدزیجانی به کد ملی 111024XXXX به عنوان بازرس اصلی و جواهر فرجی به کد ملی 195033XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. حامد گاموری به کد ملی 194048XXXX و فضل اله گاموری به کد ملی 195045XXXX و ابوذر مرادی به کد ملی 332994XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 951118XXXX53806 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/16:

به استناد صورتجلسات هییت مدیره مورخ 12/3/92 و 4/92 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/3/92 شرکت ماهشهر تاش جنوب ( سهامی خاص) که در تاریخ 8/4/92 به این اداره واصل گردیده تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل میباشد. 1 فضل اله گاموری به سمت مدیر عامل لطف اله عیوضی به سمت رییس هییت مدیره و عبدالکریم علوی به سمت نایب رییس هییت مدیره نادر حیدری عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی، اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 3 خانم شیرین درویشی قهدزیجانی بازرس اصلی و خانم جواهر فرجی به بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 روزنامه محلی نور خوزستان جهت درج آگهی تعیین گردید. مراتب در تاریخ 16/4/92 ذیل شماره 3445 شناسه ملی 108606XXXX4 به ثبت رسید. ش 1687746 اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات هییت مدیره و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/10/89 شرکت ماهشهر تاش جنوب (سهامی خاص) و مدارک مربوطه که در تاریخ 7/10/89 به این اداره واصل گردیده و تصمیمات شرکت به شرح ذیل میباشد. 1 ـ آقایان فضل اله گاموری به سمت مدیرعامل و سید رضا شفیعی به سمت رییس هییت مدیره و سودابه گاموری به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالکریم علوی و محمدرضا قنواتی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها، عقوداسلامی، اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 3 ـ خانم ها شیرین درویشی قهدزیجانی به سمت بازرس اصلی و جواهر فرجی به سمت بازرس علی البدل کلا برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه محلی نور خوزستان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ 7/10/89 به شماره ثبت 3445 به شناسه ملی 108606XXXX4 به ثبت رسید. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/10/82 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 7/10/82 و صورتجلسه هییت مدیره 8/10/82 و 5/10/82 و 4/10/82 شرکت ماهشهرتاش جنوب ( سهامی خاص ) کلا ضمیمه نامه مورخ 10 82 به این اداره واصل گردیده تغییرات زیر در شرکت مرقوم بعمل آمده است: 1 - برابر گواهی 782/800/10/57 مورخ 3/10/82 بانک تجارت شعبه 17 شهریور ماهشهر به حساب جاری 83404 به مبلغ 000 ‚ 650 ریال پرداخت در نتیجه شرکت سرمایه تعهدی ندارد و صد درصد آن پرداخت شده است. 2 - آقای فضل اله گاموری به سمت مدیر عامل و سیدرضا شفیعی به سمت رییس هییت مدیره و خانم سودابه گاموری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالکریم علوی به سمت عضو هییت مدیره و محمد رضا قنواتی به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت دوسال انتخاب شدند. 3 - مقررشد کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت ازقبیل چک - سفته - بروات و سایر نامه های عادی واداری با امضا مدیر عامل آقای فضل اله گاموری همراه با مهر شرکت معتبر باشد. 4 - ماده 31 اساسنامه بشرح زیر اصلاح میگردد. شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد. در نتیجه ماده 31 بشرح فوق اصلاح میگردد: 5 - ماده 2 اساسنامه موضوعات - نصب ، تعمیر و نگهداری پمپ ها و توربینها - ابزار دقیق - شمع کوبی اضافه میگردد. 6 - روزنامه کثیرالانتشار نورخوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مراتب در تاریخ 7/11/82 ذیل ثبت 3445 به ثبت رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 19/12/81 تحت شماره 3445 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/12/81 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار نورخوزستان آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام کارهای فنی و خدماتی ازقبیل انجام کارهای فنس کشی - رنگ آمیزی - برقکاری صنعتی و ساختمانی - تراشکاری - ل-وله کشی ساختمانی - جوشکاری خطوط لوله های استراکچر و پلی اتیلن و حوضچه های پلی اتیلن - فلزکاری و مونتاژکاری و عایقکاری لوله ها و مخازن - لاستیک کاری کف مخازن و خطوط لوله های - آهن بندی و نصب فلات فورم و گریتینگ - نصب و تعمیر مخازن - تع-میرات سیویل - سندپلاست - آرماتوربندی - تعمیر ونگهداری خودروهای سبک و سنگین - نصب پل و معبر در واحدها. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: ماهشهر - خیابان قدوسی - جنب مسجد ولی عصر تلفن 23217344 - سرمایه شرکت: 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که سیصد و پنجاه هزار ریال آنرا نقدا طی گواهی 384/10800/57 مورخ 14/12/81 بانک تجارت شعبه 17 شهریور ماه-شهر به حساب جاری 83404 پرداخت نموده است. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان فضل اله گاموری بسمت مدیرعامل - ع-بدالکریم علوی بسمت رییس هییت مدیره - نادر حیدری بسمت نایب رییس هییت مدیره - لطف اله عوضی بسمت عضو هییت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی - اوراق عادی و مکاتبات اداری باامضا مدیرعامل آقای فضل اله گاموری و رییس هییت مدیره آقای عبدالکریم علوی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه و قانون تجارت خواهدبود. 8 - ب-ازرس-ان اصلی و علی البدل: خانم شیرین درویشی قهدزیجانی بسمت بازرس اصلی و خانم جواهر فرجی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد واملاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی