اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 5048

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/03/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: قم ، بلوار 15 خرداد ، شهرک ایرانمرینوس 8 متری امام محمد باقر ،

تاریخ تاسیس: 1384/03/16

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/11/27:

به استناد صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخه 20/10/88 فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخه 28/10/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای جمال الدین باستانی و خانم معصومه کریمی هر کدام با پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرارگرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/000/2 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. 2 ماده 14 اساسنامه اصلاح و هییت مدیره شرکت از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت. 3 آقایان جمال الدین باستانی به سمت رییس هییت مدیره، خانم معصومه کریمی نایب رییس هییت مدیره و سید مرتضی موسوی نیا (خارج از شرکا) مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل منفرداً و مهرشرکت میباشد. ثبت اسناد منطقه دوقم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه شرکت جام گستران قم (با مسیولیت محدود) که در تاریخ 16/3/84 ذیل ثبت شماره 5048 در این اداره به ثبت رسیده، جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - نام شرکت و نوع آن: شرکت جام گستران قم (با مسیولیت محدود) 2 - موضوع شرکت: ارایه خدماتی از قبیل تامین نیروی انسانی، امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل حفظ و نگهداری و نظافت، ارایه خدمات اداری، دفتری از قبیل امور ماشین نویسی، نامه رسانی و تایپ و تکثیر، ارایه خدمات ایاب و ذهاب، ارایه خدمات غذایی و رفاهی اعم از تهیه طبخ و توزیع غذا، رستوران، آشپزخانه، آبدارخانه و لباسشویی و مبادرت در کلیه مناقصات و مزایده ها و بقیه موارد به شرح ماده دو اساسنامه 3 - مرکز اصلی شرکت: قم، بلوار 15 خرداد، شهرک ایرانمرینوس 8 متری امام محمد باقر، پلاک 48 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد ریال نقدی 5 - مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان و خانمها مجید اکبری کیان به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، مسعود اکبری کیان، محبوبه اکبری کیان، معصومه اکبری کیان و مهدیه سالم اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند امضا اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. کفیل ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی