اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12727

شناسه ملی: 10260337490

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 22 نفر

آدرس: در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان سلمان فارسی خیابان لاله غربی کوچه نشاط دوم پلاک 7 طبقه زیر زمین

کد پستی: 8158975311

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ سلمان فارسی ـ خیابان لاله غربی ـ کوچه نشاط دوم ـ پلاک 7 ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی 815897XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980307XXXX31612 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد منصور یزدانی کد ملی 128801XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره وآقای حسام یزدانی کد ملی 119945XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و آقای ایمان خسروپور کد ملی 129109XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره وآقای احمد یزدانی کد ملی 119947XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و خانم ایران یزدانی بابوکانی کد ملی 119948XXXX به عنوان عضو هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر خواهد بود. ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 970123XXXX84974 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد منصور یزدانی کد ملی 128801XXXX و آقای حسام یزدانی کد ملی 119945XXXX و آقای ایمان خسروپور کد ملی 129109XXXX و آقای احمد یزدانی کد ملی 119947XXXX و خانم ایران یزدانی بابوکانی کد ملی 119948XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال وآقای حسن سلطانی کد ملی 119954XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم نسرین صادقی نیا کد ملی 128560XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 970123XXXX22113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/7/1395 آقای محمد منصور یزدانی کد ملی 128801XXXX و آقای ایمان خسروپور کد ملی 129109XXXX و آقای حسام یزدانی کد ملی 119945XXXX و آقای امیر حسین انصاری پور کد ملی 129291XXXX و خانم ایران یزدانی بابوکانی کد ملی 119948XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حسن سلطانی کد ملی 119954XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم نسرین صادقی نیا کد ملی 128560XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950809XXXX50757 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/07/1395 آقای محمد منصور یزدانی کد ملی 128801XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای ایمان خسروپور کد ملی 129109XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسام یزدانی کد ملی 119945XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای امیر حسین انصاری پور کد ملی 129291XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم ایران یزدانی بابوکانی کد ملی 119948XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 950809XXXX47670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد منصور یزدانی کد ملی 128801XXXX به سمت مدیرعامل و حسام یزدانی کد ملی 119945XXXX به سمت رییس هییت مدیره و ایمان خسروپور کد ملی 129109XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و امیر حسین انصاری پور کد ملی 129291XXXX و خانم بهاره فانی محمد آبادی کد ملی 128703XXXX به سمت اعضا هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره است. ش 940630XXXX85552 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد منصور یزدانی کد ملی 128801XXXX و حسام یزدانی کد ملی 119945XXXX و ایمان خسروپور کد ملی 129109XXXX و امیر حسین انصاری پور کد ملی 129291XXXX و خانم بهاره فانی محمد آبادی کد ملی 128703XXXX به سمت اعضا هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.آقای حسن سلطانی کد ملی 119954XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم نسرین صادقی نیا کد ملی 128560XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940630XXXX94183 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد منصور یزدانی کد ملی 128801XXXX ،حسام یزدانی کد ملی 119945XXXX و ایمان خسروپور کد ملی 129109XXXX و محمد ایرانپور کد ملی 128580XXXX و خانم بهاره فانی محمد آبادی کد ملی 128703XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حسن سلطانی کد ملی 119954XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم نسرین صادقی نیا کد ملی 128560XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش 930920XXXX52283 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد منصور یزدانی کد ملی 128801XXXX عضو هییت مدیره و مدیرعامل،حسام یزدانی کد ملی 119945XXXX به سمت رییس هییت مدیره و ایمان خسروپور کد ملی 129109XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد ایرانپور کد ملی 128580XXXX و خانم بهاره فانی محمد آبادی کد ملی 128703XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره است. ش 930920XXXX31965 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 3/6/89 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ) آقایان محمدمنصور یزدانی به شماره ملی 128801XXXX و کدپستی 815897XXXX و حسام یزدانی به شماره ملی 119945XXXX و کدپستی 815897XXXX و ایمان خسروپور به شماره ملی 129109XXXX و کدپستی 815667XXXX و محمد ایرانپور به شماره ملی 128580XXXX و کدپستی 816366XXXX و خانمها بهاره فانی محمدآبادی به شماره ملی 128703XXXX و کدپستی 815897XXXX و زهرا یزدانی به شماره ملی 128825758 و کدپستی 815897XXXX و ایران یزدانی بابوکانی به شماره ملی 119948XXXX و کدپستی 815897XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان حسین دانش به شماره ملی 270917XXXX و کدپستی 847315XXXX و علی اکبر شهرباف دروازه نوی به شماره ملی 129063XXXX و کدپستی 81969XXXX0 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ) هییت مدیره از بین خود آقای حسام یزدانی را به سمت رییس هییت مدیره, آقای ایمان خسروپور را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد منصور یزدانی را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ) روزنامه اولیا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 9/6/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/18:

برابر صورت جلسه مجمع فوق العاده و هییت مدیره مورخ 22/8 و 17/11/1386 سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی و صدور سهام جدید از مبلغ یک میلیون ریال به پنجاه میلیون ریال افزایش یافت که بهای ناشی از افزایش سرمایه و سهام تعهدی شرکت برابر گواهی شماره 1150 - 16/11/1386 بانک ملی شعبه چهارراه آپادانا پرداخت گردیده و ماده پنج اساسنامه بدین نحو اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیون ریال نقدی است که به پنج هزار سهم ده هزار ریالی با نام منقسم گردیده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 20/4/1386 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ حسام و محمد منصور یزدانی و سعید زمانی و محمد ایران پور و ایمان خسروپور و خانم ها بهاره نانی محمدآبادی و زهرا یزدانی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال و ایران یزدانی بابوکانی و فاطمه پیراسته بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای حسام یزدانی را بسمت رییس هییت مدیره، آقای ایمان خسروپور را بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدمنصور یزدانی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ـ روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 1386 تکمیل گردید. رییس ثبت شرکت های اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 5/5/85 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. 1 - آقایان حسام یزدانی، ایمان خسروپور- محمد ایرانپور- سعید زمانی- محمد منصور یزدانی و خانمها زهرا یزدانی و بهاره فانی محمدآبادی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای فضل الله خاشعی ورنامخواستی و خانم فاطمه پیراسته خو به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای حسام یزدانی را به سمت رییس هییت مدیره، آقای ایمان خسروپور را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد منصور یزدانی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 3 - روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 24/11/84 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. 1 - آقایان حسام یزدانی، محمد منصور یزدانی علی اکبر یوسفی خانی، محمد ایرانپور و ایمان خسروپور، خانمها بهاره فانی محمدآبادی، زهرا یزدانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای بقیه مدت دو سال و آقای فضل الله خاشعی ورنامخواستی و خانم فاطمه پیراسته خو به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود حسام یزدانی را به سمت رییس هییت مدیره ایمان خسروپور را به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد منصور یزدانی را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/09/12:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/8/1383 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. آقایان محمد منصور یزدانی – محمد ایرانپور و ایمان خسروپور اصغر سبکتکین ریزی علی سبکتکین علی اکبر یوسفی خانی حسام یزدانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و فاطمه پیراسته و زهرا یزدانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند هییت مدیره از بین خود حسام یزدانی را به سمت رییس ایمان خسروپور را به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد منصور یزدانی را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا منفرد مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است تراز منتهی به آذر هشتاد و سه تصویب شد. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی