اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 5

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق‏العاده و عادی بطور فوق‏العاده مورخ 22/10/83 موسسه جمعیت ایتام رشت که در تاریخ 15/3/82 تحت شماره 5 به ثبت رسیده تغییرات زیر انجام پذیرفت. 1- تبصره 2 از ماده 10 اساسنامه حذف گردید 2- تعداد اعضاء هیات امناء از چهارده نفر به شانزده نفر افزایش یافت ماده 2 اساسنامه اصلاح شد 3- ماده 18 اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‎گردد تعداد اعضاء هیات مدیره از 9 نفر به یازده نفر اصلی که اعضاء علی‎البدل حذف شد برای مدت 4 سال تعیین شدند 4- چهار ماده به مواد اساسنامه افزوده شد ماده 16 جمعیت ایتام می‎تواند جهت نگهداری پسران یتیم و بدون سرپرست در سنین مختلف واحدهای دیگری تاسیس نماید. ماده 17- جمعیت حمایت ایتام می‎تواند جهت نگهداری دختران یتیم و بدون سرپرست واحدهای دیگری تاسیس نماید. ماده 18- جمعیت حمایت ایتام می‏تواند در راستای کمک‎رسانی به کودکانی یتیم و بدون سرپرست خارج از محل نگهداری پس ازبررسی از طریق واحد مددکاری کمک هزینه تحصیلی و زندگی پرداخت نماید. ماده 19- جمعیت ایتام می‏تواند جهت تامین هزینه‏های جاری ایتام دختر و پسر اقدام به سرمایه‏گذاری در راستای خرید ساختمان و زمین و اماکن تجاری بنماید و همچنین در زمان نیاز تبدیل به احسنت کند. ماده 20- ماده 16 به همان ماده 20 تبدیل شد و اساسنامه مشتمل بر 20 ماده و 9 تبصره جایگزین اساسنامه قبلی اصلاح گردید. به استناد ماده 8 اساسنامه: آقایان حاج حسن شعاعی و دکتر مهدی کاشانی و عنایت‏الله دبیریان و نبی‏الله خدادادی و هادی تیز هوش و حاج قاسم کریمی و جهانگیر تفرجی و اسماعیل حدائقی و مهدی مجرد و جمشید گلتا و دکتر محمدهادی قربانی بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت4 سال تعیین شدند. آقای رضا عظیم زاده بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند در نتیجه آقای حسن شعاعی بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای نبی‎الله خدادادی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای عنایت‏الله دبیریان بعنوان خزانه‎دار و آقای هوشنگ رضوان پناه پشته خارج از اعضاء هیات مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین شدند و مقرر گردید حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی از قبیل چک سفته برات با امضاء ثابت آقای هوشنگ رضوان پناه پشته مدیرعامل به اتفاق یکی از سه اعضاء رئیس یا نایب رئیس یا خزانه‏دار به همراه مهر موسسه اعتبار دارد و سایر نامه‏های اداری منحصراً با امضاء مدیرعامل به همراه مهر موسسه اعتبار دارد. مسئول ثبت شرکتهای رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی