اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4067

شناسه ملی: 14003741402

تاریخ ثبت: 1392/09/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/09/05

آدرس: قشم مجتمع فردوسی لاین یوشیج

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/10:

خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت پیمانکاری اعتماد پسند قشم (سهامی خاص) که در مورخ 5/9/92 تحت شماره 4067 و شناسه ملی 140037XXXX2 در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: پیمانکاری ساختمان و تاسیسات، خرید و فروش واحدهای مسکونی و تجاری ـ خرید و فروش و توزیع مصالح ساختمانی ـ بهره برداری کلیه امور مربوط به تاسیسات، تعمیرات نگهداری و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره 629/92 مورخ 27/8/92 سازمان منطقه آزاد قشم. اخذ هر گونه وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده داخلی و خارجی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: قشم ـ مجتمع فردوسی ـ لاین یوشیج ـ پلاک 2117 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی منقسم به یک صد سهم بانام ششصد هزار ریالی می باشد که سی و پنج درصد آن معادل بیست و یک میلیون ریال طی گواهی شماره 1004/2782 مورخ 3/9/92 بانک مسکن شعبه مرکزی قشم پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ خانمها اکرم پاکزاد به شماره ملی 216262XXXX به سمت رییس هییت مدیره، فهیمه ولیپورجمنانی به شماره ملی 215029XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، هانیه کازرانی به شماره ملی 211226XXXX9 به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، مبینا قلی پورشلیمکی به شماره ملی 215020XXXX و آقای مجید حسنی به شماره ملی 216173XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ مکاتبات، اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقاً و در غیاب هر یک مدیر عامل متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. 8 ـ خانمها پرستو وطن دوست تربه بر و آدینه وحدتی راد به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 9 ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده و بدون تبصره در مورخ 4/9/92 به تصویب رسید. د 1754811 مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی