اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4256

شناسه ملی: 10260254086

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

کد پستی: 8165168669

آدرس: استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی دهستان قهاب جنوبی روستا مجتمع کوره های آجر پزی مجتمع کوره های آجر پزی مح جاده اصفهان نایین خیابان آجر مهاجرین پلاک 0

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مجید سلجوقی کد ملی 128082XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سید علی سلجوقی کد ملی 128097XXXX به سمت مدیرعامل وسامان شریفیان طرقبه کد ملی 045168XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 980628XXXX94904 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مجید سلجوقی کد ملی 128082XXXX و سید علی سلجوقی کد ملی 128097XXXX و سامان شریفیان طرقبه کد ملی 045168XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حمید رضا گلشن کیا کد ملی 004118XXXX و اصغر سلجوقی کد ملی 128084XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980628XXXX73225 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ دهستان قهاب جنوبی ـ روستا مجتمع کوره های آجر پزی ـ مجتمع کوره های آجر پزی مح ـ جاده اصفهان نایین ـ خیابان آجر مهاجرین ـ پلاک 0 ـ کدپستی 816516XXXX و تلفن 38788107 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ش 961214XXXX33714 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/02/1395 آقایان عبدالغفار واثقی به کد ملی 128629XXXX ، آقای بابک واثقی به کد ملی 128482XXXX ، اکبر سلجوقی به کد ملی 128081XXXX ، سیدعلی سلجوقی به کد ملی 128097XXXX و سیدمجید سلجوقی به کد ملی 128082XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ حمیدرضا گلشن کیا به کد ملی 004118XXXX و میثم حاجی محمدی حسین آبادی به کد ملی 006214XXXX به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی 1394 شرکت مورد تصویب سهامداران قرار گرفت. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. ش 950323XXXX85954 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/02/1395 آقای عبدالغفار واثقی بسمت رییس هییت مدیره، آقای سیدعلی سلجوقی بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سیدمجید سلجوقی بسمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل، آقایان اکبر سلجوقی و بابک واثقی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً و مهر شرکت معتبر خواهد بود.ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 950323XXXX60838 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/12:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 12/4/92 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 عبدالغفار واثقی کد ملی 128629XXXX به سمت رییس هییت مدیره و ابراهیم شریفیان طرقبه کد ملی 093498XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید مجید سلجوقی کد ملی 128082XXXX به سمت مدیر عامل و اکبر سلجوقی کد ملی 128081XXXX و علی سلجوقی کد ملی 128097XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 2 حمید رضا گلشن کیا کد ملی 004118XXXX و طالب طالبیان کد ملی 119885XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال 1391 تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 12/5/1392 تکمیل گردید. ش 101000XXXX117159XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 18/3/90 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان عبدالغفار واثقی به کد ملی 128629XXXX و کدپستی 817393XXXX به سمت رییس هییت مدیره و ابراهیم شریفیان طرقبه کد ملی 093498XXXX و کدپستی 816565XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید مجید سلجوقی به کد ملی 128082XXXX و کدپستی 813963XXXX به سمت مدیر عامل و سید اکبر سلجوقی به کد ملی 128081XXXX و کدپستی 818989XXXX و سید علی سلجوقی به کد ملی 128097XXXX و کدپستی 813963XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. آقایان حمیدرضا آخوند زاده به کد ملی 004118XXXX و کدپستی 891474XXXX و طالب طالبیان به کد ملی 119885XXXX و کدپستی 818575XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال 89 تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 12/4/90 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی