اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 50133

شناسه ملی: 14008224093

تاریخ ثبت: 1397/12/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 7134755557

آدرس: استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز ، 20 متری سینما سعدی ، خیابان 7 تیر ، بن بست 8 هفت تیر ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/12/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/22:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/22:

تاسیس شرکت تعاونی تامین نیاز فعالان مشاغل خانگی معتمد شیراز درتاریخ 22/12/1397 به شماره ثبت 50133 به شناسه ملی 140082XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تامین نیازمشاغل خانگی با رعایت قوانین جاری کشور طبق اساسنامه ومنوط به اخذ مجوز از دستگاههای اجرایی ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، 20 متری سینما سعدی، خیابان 7 تیر، بن بست 8 هفت تیر، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 713475XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 10500000 ریال است که به 21 سهم 500000 .ریالی، منقسم گردیده است. و مبلغ 3500000 ریال آن به موجب نامه شماره 230/97/2411 مورخ 27/11/97 بانک توسعه تعاون شعبه حافظ شیراز پرداخت شده است. اولین مدیران: خانم یلدا راهدار به شماره ملی 006402XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 3 سال خانم روح انگیز اهمند به شماره ملی 181675XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای حسین معتمدی به شماره ملی 181709XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال خانم صدیقه شاروبندی به شماره ملی 230101XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای مبین صفایی راد به شماره ملی 230020XXXX و به سمت منشی هییت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهدآور بانکی ازقبیل: چک، سفته،برات واوراق بهاداربا امضا ثابت حسین معتمدی مدیرعامل باتفاق خانم یلدا راهدار رییس هییت مدیره ومهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی ونامه ها باامضاآقای حسین معتمدی مدیر عامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسین: آقای سیدمیلاد موسوی به شماره ملی 230067XXXX به عنوان بازرس اصلی و زهرازارع به شماره ملی 229608XXXX و به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. رونوشت به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز بازگشت به نامه شماره 238322/97 مورخ 21/12/97 ش 971222XXXX91348 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیرازشماره 139530XXXX38000228 4/8/1395 تاسیس موسسه غیرتجاری اتحا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی