اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7242

شناسه ملی: 10320126913

تاریخ ثبت: 1388/09/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1431634744

آدرس: شهر تهران میدان فاطمی خ شهید گمنام خ پیروزه خ رادافزون 72 واحد 4

تاریخ تاسیس: 1388/09/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/09/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/01/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 23/12/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان فاطمی خ شهید گمنام خ پیروزه خ رادافزون 72 واحد 4 کدپستی: 143163XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 22/1/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/09/22:

شرکت فوق در تاریخ 21/9/1388 تحت شماره 366427 و شناسه ملی 103201XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/9/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات جایگاه های سوخت رسانی و ارایه خدمات مشاوره مربوطه و همچنین طراحی و ساخت کلیه تجهیزات و ارایه خدمات پس از نصب و انجام امور خدماتی و مشاوره شامل طراحی و ساخت و انجام تعمیرات مرتبط با ساختمانها و تاسیس ات جایگاه های گاز و عقدقراردادهای پیمانی و مشارکتی در کلیه امور مجاز مربوط به فعالیت شرکت و همچنین ساخت ابنیه و تاسیس ات مورد نیاز شرکت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران تهرانپارس خ 154 غربی پ 34 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم ساناز قربانی علیشاه به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم صغری مبارکی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای علی اکبر خسروی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای علی حاج رضاجعفرآبادی به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای علی حاج رضا جعفرآبادی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/11/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/11/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 محل شرکت در واحد ثبتی بوشهر به آدرس شهر بوشهر، خ امام، روبروی مسجد توحید تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 14/11/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. واحدثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی