اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6794

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/04/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/04/25

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/11/26:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 27/8/1387 : 1 نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. 2 قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال 86/3 خانم مژگان دهقان و حسین کروکی نسب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 4 روزنامه محلی حدیث جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 بر طبق مصوبات هییت مدیره آقایان سید محمد علی فدایی به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هییت مدیره و داود زمزم به سمت رییس هییت مدیره و نعیم صارمی به سمت نایب رییس هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 6 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی باامضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 27/8/1387 : 1 نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. 2 قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال 86/3 خانم مژگان دهقان و حسین کروکی نسب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 4 روزنامه محلی حدیث جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 بر طبق مصوبات هییت مدیره آقایان سید محمد علی فدایی به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هییت مدیره و داود زمزم به سمت رییس هییت مدیره و نعیم صارمی به سمت نایب رییس هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 6 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی باامضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/08/10:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 30/5/86 : آدرس شرکت به خیابان آیت الله صالحی، کوچه شماره 13 (کوچه شهید آغشیک)، پلاک 97 منتقل گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده ، عادی و هییت مدیره مورخه 10/5/84 : 1 -نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. 2 - روزنامه محلی حدیث جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 3 - طبق مصوبات هییت مدیره آقایان اکبر رستمی مدیر عامل و عضو هییت مدیره ودا وود زمزم بسمت رییس هییت مدیره وغلامرضا مهدوی بسمت نایب رییس هییت مدیره و محمد تقی احمدی و محمد علی فدایی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره انتخاب گردیدند . 4 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی ونیز نامه های عادی با امضا مدیر عامل ومهر شرکت معتبر میباشد مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/04/25:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مهندسی مشاور بم پیمایش ( سهامی خاص) که در تاریخ 25/4/84 تحت شماره 6794 در دفتر ثبت شرکتهای کرمان به ثبت رسیده و در تاریخ 25/4/84 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: طراحی- محاسبه- نظارت- اجرا- مشاوره کلیه امور مربوط به کارهای عمرانی- راهسازی- سوله سازی- شبکه آبیاری- زهکشی- ساختمان سازی- فلزی و بتنی سازه های آبی مخازن زمینی- هوایی آب و گازکشی- نقشه برداری- فتوگرامتری GIS تفکیک اراضی خاکبرداری، تسطیح، نقشه کشی- طراحی جامع تفضیلی- بافت شهرها طراحی های بافت شهرها- اصلاح و بازسازی بافت قدیم شهرها- زمین شناسی و معادن خرید و فروش و تولید مصالح و وسایل مربوط به صادرات و واردات وسایل و مصالح پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: کرمان- ضلع جنوبی- پارک مطهری- طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ چهارصد هزار ریال آن طی گواهی شماره 121 مورخ 11/3/84 بانک ملت شعبه پارک مطهری کرمان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان احمدرجاییان به سمت رییس هییت مدیره و محمد تقی احمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و اکبر رستمی پور به سمت مدیر عامل و سید محمد علی فدایی و مجید خون بسط به سمت اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: خانم مژگان دهقان کروکی به سمت بازرس اصلی و آقای حسین کروکی نسب به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی