اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 413054

شناسه ملی: 10320652915

تاریخ ثبت: 1390/06/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1483874936

آدرس: شهر تهران خ آیت اله کاشانی بین شاهین جنوبی و جنت آباد مجتمع تخت جمشید ط 4 واحد 24

تاریخ تاسیس: 1390/06/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/04/01:

22,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/01/15:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/10:

4,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/27:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/20:

20,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 21/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ آیت اله کاشانی بین شاهین جنوبی و جنت آباد مجتمع تخت جمشید ط 4 واحد 24 کدپستی 148387XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 11/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. پ 1654497 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم رقیه الادوانی به شماره ملی 005740XXXX با دریافت مبلغ 000/990/1 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای مسعود رفیعی به شماره ملی 121941XXXX با دریافت مبلغ 000/10 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/22 ریال به مبلغ 000/000/20 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 24/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 آقای احمد سبزعلی به شماره ملی 008006XXXX به شماره شناسنامه 8203 تاریخ تولد 25/6/1358 فرزند علی با پرداخت مبلغ 000/000/12 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای ابراهیم هیقرنژادی به شماره ملی 181774XXXX به شماره شناسنامه 618 تاریخ تولد 2/2/1332 فرزند میرحاج با پرداخت مبلغ 000/000/8 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/22 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد سبزعلی به شماره ملی 008006XXXX و آقای ابراهیم هیقرنژادی به شماره ملی 181774XXXX و خانم فرزانه جعفری گل به شماره ملی 007634XXXX و آقای مسعود رفیعی به شماره ملی 121941XXXX 4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد سبزعلی به شماره ملی 008006XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم هیقرنژادی به شماره ملی 181774XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فرزانه جعفری گل به شماره ملی 007634XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود رفیعی به شماره ملی 121941XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود رفیعی به شماره ملی 121941XXXX به سمت مدیر عامل . 5 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران آیت اله کاشانی خ شهید پژوهنده شاهین جنوبی خ نظری مجتمع اداری ساحل پ 35 ورودی 2 واحد 3 کدپستی 145796XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 6 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه پروژه های مربوط به ساختمان سازی راه سازی آسفالت جدول کشی محوطه های کوچک و بزرگ آب و فاضلاب نیروگاه تاسیس ات سدسازی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی شبکه های جمع آوری فاضلاب و انتقال پساب ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب شبکه های آبرسانی شبکه های آبیاری و زهکشی کنترل مواد زاید جامد مدیریت پسماند تصفیه و دفع شیرابه های زباله مهندسی آلودگی هوا و کنترل آلاینده. 7 کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و نامه های عادی و مکاتبات اداری و قراردادهای عقود اسلامی با امضای متفق رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 1/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 15/1/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بزرگراه آیت اله سعیدی چهاردانگه شهرک گلشهر خ شهید بهشتی خ لطفی ک مقداد پ 16 کدپستی 331966XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 ـ آقای علی فتاحی به شماره ملی 332004XXXX با دریافت مبلغ 000/500 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. خانم آذر فتاحی به شماره ملی 332001XXXX با دریافت مبلغ 000/500/1 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/4 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 10/2/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 10/12/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 خانم رقیه الادونی به شماره ملی 005740XXXX به شماره شناسنامه 423 تاریخ تولد 12/10/49 فرزند حسن با پرداخت مبلغ 000/990/1 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای مسعود رفیعی به شماره ملی 121941XXXX به شماره شناسنامه 158 تاریخ تولد 2/4/59 فرزند مصطفی با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/4 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم رقیه الادونی به شماره ملی 005740XXXX و خانم فرزانه جعفری گل به شماره ملی 007634XXXX و آقای مسعود رفیعی به شماره ملی 121941XXXX/4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم رقیه الادونی به شماره ملی 005740XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فرزانه جعفری گل به شماره ملی 007634XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود رفیعی به شماره ملی 121941XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود رفیعی به شماره ملی 121941XXXX به سمت مدیر عامل . 5 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهرآرا خیابان آرش مهر کوچه سی ام پلاک 1 واحد 6 کدپستی 145796XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 6 کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و نامه های عادی و مکاتبات اداری و قراردادهای عقوداسلامی با امضای منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 20/12/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی صادره 18221 ث 32/90 مورخ 29/6/1390 بدینوسیله اعلام می گردد: نام آقای علی فتاحی به شماره ملی 332004XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل از قلم افتاده بود که بدینوسیله اصلاح میگردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 27/6/1390 تحت شماره 413054 و شناسه ملی 103206XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/6/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های مربوط به ساختمان سازی ـ راه سازی ـ آسفالت ـ جدول کشی ـ محوطه های کوچک و بزرگ ـ آب و فاضلاب ـ نیروگاه ـ تاسیسات ـ سدسازی ـ خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران جاده قدیم کرج ـ خیابان خلیج فارس ـ کوچه جعفری ـ پلاک 21 واحد ـ کدپستی 137963XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/2 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم آذر فتاحی به شماره ملی 332001XXXX بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ بسمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی