اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10380512627

تاریخ ثبت: 1388/03/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/03/05

آدرس: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار وکیل آباد اقبال لاهوری اقبال 5 جنب

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/03/05:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 5/3/1388 تحت شماره 2684 و شناسه ملی 103805XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/3/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: ارایه خدمات توانبخشی نگهداری و مراقبت از سالمندان در منزل پس از اخذ مجوزهای لازم، موسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت های تخصصی خود که مرتبط با فعالیت های سازمان بهزیستی باشد بایستی از سازمان بهزیستی کشور مجوز لازم را اخذ نماید و فعالیت موسسه در زمینه های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع می باشد. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بلوار وکیل آباد اقبال لاهوری اقبال 5 جنب پ 21 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای شهرام افکاری پور به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم زینب دهنوی به سمت عضو هییت مدیره 35 آقای محمدصادق زارع به سمت خزانه دار 45 خانم زینب دهنوی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 آقای علی اکبر افکاری پور به عنوان بازرس اصلی اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی