اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 479

شناسه ملی: 10861779200

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 4188884347

آدرس: جدید استان گیلان شهرستان رشت بخش مرکزی شهر رشت محله توشیبا کوی آهکی کوی سندی کوچه رسالت -LSB- آهکی -RSB- بلوار امام خمینی پلاک 643 ساختمان باران طبقه اول واحد 2

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/09/17:

650,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/25:

شرکت فوق در مرجع ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستان رشت به شماره 22261 ثبت واز لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردید که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/9/98 مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی رضوانشهر به آدرس جدید استان گیلان ، شهرستان رشت ، بخش مرکزی ، شهر رشت، محله توشیبا(کوی آهکی،کوی سندی) ، کوچه رسالت[آهکی] ، بلوار امام خمینی ، پلاک 643 ، ساختمان باران ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستی 418888XXXX تغییر یافت.ودرمرجع ثبت شرکتهای وموسسات غیرتجاری رشت تحت شماره 22261 به ثبت رسیده است. ش 981225XXXX37249 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت از واحد ثبتی رضوانشهر به آدرس جدید استان گیلان، شهرستان رشت، بخش مرکزی، شهر رشت، محله توشیبا (کوی آهکی، کوی سندی)، کوچه رسالت[آهکی]، بلوار امام خمینی، پلاک 643 ، ساختمان باران، طبقه اول، واحد 2 کدپستی 418888XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 981222XXXX14505 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رضوانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرداد رجبی وارده سرایی به شماره ملی 262000XXXX وخانم ناهید مهرداد عنبران به شماره ملی 262015XXXX و آقای سید مهران کریمی به شماره ملی 570956XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 خانم محبو به ملیحی لمر به شماره ملی 263133XXXX به سمت بازرس اصلی وخانم آراسته طلایی عنبران به شماره ملی 146466XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار سوال جواب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ش 981025XXXX32853 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رضوانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 650000 ریال طی گواهی بانکی به شماره 128 17921 مورخ 17/9/1398 نزد بانک ملت شعبه نامجو رشت تماماً پرداخت گردیده است. 2 سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام به مبلغ 800000000 ریال منقسم به 100 سهم 8000000 ریالی با نام افزایش یافته و افزایش حاصله مبلغ 799000000 طی گواهی بانکی به شماره 127 17921 مورخ 17/9/1398 نزد بانک ملت شعبه نامجو رشت تماماً پرداخت گردیده است. که در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 981119XXXX21777 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رضوانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل میباشد. آقای فرداد رجبی وارده سرایی به شماره ملی 262000XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم ناهید مهرداد عنبران به شماره ملی 262015XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981119XXXX26350 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رضوانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 28/1/99 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرداد رجبی وارده سرایی به شماره ملی 262000XXXX و خانم ناهید مهرداد عنبران به شماره ملی 262015XXXX و آقای سیدمهران کریمی به شماره ملی 570956XXXX ، 2 ـ خانم طاهره روشنی طالش به شماره ملی 570956XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای اسدالله پوروردی پارگامی به شماره ملی 570938XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار گلچین امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 970211XXXX58894 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رضوانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید مهرداد عنبران به شماره ملی 262015XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدمهران کریمی به شماره ملی 570956XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرداد رجبی وارده سرایی به شماره ملی 262000XXXX به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 970211XXXX55819 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رضوانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم ناهید مهرداد عنبران به شماره ملی 262015XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای فرداد رجبی وارده سرایی به سمت مدیرعامل به شماره ملی 262000XXXX و آقای سید مهران کریمی به شماره ملی 570956XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره 2 - کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهداور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضا رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و کلیه اوراق عادی و نامه های اداری شرکت با امضا مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت دارای اعتباراست. ش 950222XXXX79129 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رضوانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره تا تاریخ 05/12/1396 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید مهران کریمی به شماره ملی 570956XXXX و آقای فرداد رجبی وارده سرایی به شماره ملی 262000XXXX و خانم ناهید مهرداد عنبران به شماره ملی 262015XXXX 2 ـ آقای اسدالله پوروردی پارگامی بشماره ملی 570938XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم طاهره روشنی طالش بشماره ملی 570956XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 950222XXXX95939 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رضوانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/19:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 28/10/1392 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 خانم عفت السادات موسوی شجری و آقایان سید مهران کریمی و فرداد رجبی وارده سرایی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب و از بین خود خانم عفت السادات موسوی شجری را به سمت رییس هییت مدیره، سید مهران کریمی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرداد رجبی وارده سرایی را به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب نمودند و کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات با امضای مدیر عامل بتنهایی و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا هییت مدیره کلیه اختیاراتی را که در اساسنامه شرکت دارا می باشد به مدیر عامل تفویض نمودند. 2 بازرسان شرکت: آقای احمد پوروردی پارگامی خانم طاهره روشنی طالش به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شد. ش 735000XXXX110377XXXX رییس اداره ثبت و اسناد و املاک رضوانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/13:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 18/10/90 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 آقایان فرزین رمضانی پارگامی و مهران کریمی و خانم عفت سادات موسوی شجری به سمت اعضا اصلی هییت مدیره انتخاب و از بین خود آقای فرزین رمضانی پارگامی به سمت رییس هییت مدیره آقای مهران کریمی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم عفت سادات موسوی شجری را به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیر عامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است ضمنا هییت مدیره کلیه اختیاراتی را که در اساسنامه شرکت دارا می باشد به مدیر عامل شرکت تفویض نمودند. 2 آقای اسد پوروردی پارگامی و خانم طاهره روشنی طالش به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شد. 4 صورت مالی سال 89 شرکت پس از گزارش به مجمع بتصویب رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک رضوانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی