اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 301983

شناسه ملی: 10103404190

تاریخ ثبت: 1386/05/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1649615111

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد رحمت قراگوزلو با کد ملی 0323752667 فرزند محمد ش ش 19747 با پرداخت 000/000/90 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به 000/000/100 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید آدرس شرکت به تهران خ رسالت میدان نبوت خ جانبازان شرقی خ لادن شمالی پ 24

تاریخ تاسیس: 1386/05/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/03/25:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/05/27:

10,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رحمت قراگوزلو با کد ملی 032375XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و فاطمه تقی زاده به کد ملی 153023XXXX به سمت رییس هییت مدیره امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1686390 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحمت قراگوزلو با کد ملی 032375XXXX فرزند محمد ش ش 19747 با پرداخت 000/000/90 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به 000/000/100 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید آدرس شرکت به تهران خ رسالت میدان نبوت خ جانبازان شرقی خ لادن شمالی پ 24 کدپستی 164961XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید پ 1686391 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 27/5/1386 تحت شماره 301983 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/5/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و پخش انواع پوشاک در سراسر ایران ـ انعقاد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی داخل یا خارج از کشور ـ اخذ تسهیلات از بانکهای خصوصی و دولتی سراسر کشور ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ صادرات و واردات کالاهای مجاز. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران شهرستان تهران خ ولیعصر پایین تر از میدان منیریه پاساژ داد دو واحد 8 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای اصغر بشیری آقچای به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم فاطمه حصارکی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای اصغر بشیری آقچای به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا اصغر بشیری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی