اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 49021

شناسه ملی: 10380653787

تاریخ ثبت: 1392/06/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/06/02

آدرس: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بازار امام رضا 4 بازار سمت راست

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/30:

1,600,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/06/02:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمصطفی یعقوبی به شماره ملی 092018XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای سیدعلیرضا یعقوبی به شماره ملی 093214XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردید وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940603XXXX21103 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلیرضا یعقوبی به شماره ملی 093214XXXX با پرداخت مبلغ 300 . 000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 500 . 000 ریال افزایش داد. ـ آقای سیدمصطفی یعقوبی به شماره ملی 092018XXXX با پرداخت مبلغ 300 . 000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را 500 . 000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 000/600/1 ریال افزایش یافت. ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 2 نفر کاهش یافت. ش 940603XXXX67748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدمصطفی یعقوبی به شماره ملی 092018XXXX و سیدعلیرضا یعقوبی به شماره ملی 093214XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 940603XXXX28621 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/02:

شرکت فوق در تاریخ 2/6/92 تحت شماره 49021 و شناسه ملی 103806XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/6/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تولید و بسته بندی انواع کنسرو و تن ماهی و ترشی جات و آبمیوه ها، تولید و بسته بندی انواع خشکبار و بسته بندی سبزیجات مانند: زعفران و عسل و پسته و حبوبات و انواع میوه های خشک، بسته بندی قند شکسته و شکر و چای، بسته بندی کالاهای مجاز، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت شرکت، پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله ی ثبت اخذ صدور پروانه ی فعالیت نمیباشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد بازار امام رضا 4 بازار سمت راست پ 1025/2 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای سید جواد یعقوبی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای سید علیرضا یعقوبی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای سید جلال یعقوبی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای سید مصطفی یعقوبی به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 آقای سید مصطفی یعقوبی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارت مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 1694855 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی