اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7363

شناسه ملی: 14004780059

تاریخ ثبت: 1393/12/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/12/13

کد پستی: 7591893531

آدرس: یاسوج زیرتل فرعی 1 پلاک 56

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای اسماعیل وفایی پور به شماره ملی 425120XXXX و آقای پیروز علیزاده به شماره ملی 270938XXXX و آقای ایوب وفایی پور به شماره ملی 425120XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ خانم سیما نگهبانیان به شماره ملی 425025XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه دلباز نسب به شماره ملی 424010XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. ش 961214XXXX70608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای اسماعیل وفایی پور به شماره ملی 425120XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای ایوب وفایی پور به شماره ملی 425120XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای پیروز علیزاده به شماره ملی 270938XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا آقای اسماییل وفایی پور (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است. ش 961214XXXX87651 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/12/1395 تغییرات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به 100 سهم 5 . 000 . 000 ریالی با نام از محل پرداخت نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ 500 . 000 . 00 ریال افزایش سرمایه شرکت طی گواهی بانکی شماره 77/30110 , 311 مورخه 03/12/1395 بانک تجارت شعبه نورالدینی دهدشت به حساب 301109XXXX شرکت واریز گردید. ش 960123XXXX40544 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/12/1395 تغییرات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ش 960123XXXX45516 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم مرضیه دلباز نسب به شماره ملی 424010XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم سیما نگهبانیان به شماره ملی 425025XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 951221XXXX75196 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/12/1394 تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اسماعیل وفایی پور به شماره ملی 425120XXXX و پیروز علیزاده به شماره ملی 270938XXXX و ایوب وفایی پور به شماره ملی 425120XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 2 مرضیه دلباز نسب به شماره ملی 424010XXXX به سمت بازرس اصلی و سیما نگهبانیان به شماره ملی 425025XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 951125XXXX10576 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/12/1394 تغییرات ذیل اتخاذ شد: پیروز علیزاده به شماره ملی 270938XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و اسماعیل وفایی پور به شماره ملی 425120XXXX به سمت رییس هییت مدیره ایوب وفایی پور به شماره ملی 425120XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا اسماعیل وفایی پور (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش 951125XXXX84673 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/12/1394 تغییرات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان دهدشت ـ خیابان آموزش وپرورش ـ کوچه پشت آپارتمانهای بنیاد مسکن کد پستی 757173XXXX به مدیریت اقای اسماعیل وفایی پور به شماره ملی 425120XXXX تاسیس گردید ش 950422XXXX22943 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1394 تغییرات ذیل اتخاذ شد: پیروز علیزاده به شماره ملی 270938XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و اسماعیل وفایی پور به شماره ملی 425120XXXX به سمت رییس هییت مدیره و بابک کمالی به شماره ملی 333167XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا اسماعیل وفایی پور (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش 950311XXXX73476 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/12/1394 تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اسماعیل وفایی پور به شماره ملی 425120XXXX و پیروز علیزاده به شماره ملی 270938XXXX و بابک کمالی به شماره ملی 333167XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـمرضیه دلباز نسب به شماره ملی 424010XXXX به سمت بازرس اصلی و سیما نگهبانیان به شماره ملی 425025XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950311XXXX90842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/04/1394 تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 فرزانه آقایی فیروز آباد به شماره ملی 422021XXXX و پیروز علیزاده به شماره ملی 270938XXXX و بابک کمالی به شماره ملی 333167XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 2 فرشته نجفی به شماره ملی 423035XXXX به سمت بازرس اصلی و حمید پور علی فیروز آباد به شماره ملی 423012XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 940910XXXX11917 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1394 تغییرات ذیل اتخاذ شد: پیروز علیزاده به شماره ملی 270938XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و فرزانه آقایی فیروز آباد به شماره ملی 422021XXXX به سمت رییس هییت مدیره و بابک کمالی به شماره ملی 333167XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا فرزانه آقایی فیروز آباد ( رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش 940910XXXX75981 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/13:

تاسیس شرکت سهامی خاص مقاوم بام آذر در تاریخ 13/12/1393 به شماره ثبت 7363 به شناسه ملی 140047XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب، کشاورزی، ارتباطات، صنعت ومعدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل فرعی 1 ـ پلاک 56 کدپستی 759189XXXX سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 86/2123 مورخ 07/12/93 نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سیدهادی محمدپورگوشه به شماره ملی 422014XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مریم آقایی فیروزآباد به شماره ملی 422044XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیده طاهره جهانگیری به شماره ملی 425092XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سیده طاهره جهانگیری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بیژن علی پور به شماره ملی 426918XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید علی پور به شماره ملی 423194XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 931213XXXX91298 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی