اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 428185

شناسه ملی: 10320806729

تاریخ ثبت: 1391/04/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1766684313

آدرس: تصفیه تهران خیابان پیروزی خیابان اول نیروی هوایی کوچه حاجی وند پلاک 60 واحد 4

تاریخ تاسیس: 1391/04/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/06/04:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/04/31:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و خانم ندا رنجبر به شماره ملی 007563XXXX به سمت مدیرتصفیه انتخاب شد و نشانی محل تصفیه: تهران ـ خیابان پیروزی ـ خیابان اول نیروی هوایی ـ کوچه حاجی وند ـ پلاک 60 ـ واحد 4 کدپستی : 176668XXXX می باشد. پ 950613XXXX02881 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 04/06/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علیرضا رنجبر به شماره ملی 006279XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/195 ریال به صندوق شرکت , سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/200 ریال افزایش داد. خانم ندا رنجبر به شماره ملی 007563XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/195 ریال به صندوق شرکت, سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/200 ریال افزایش داد. خانم شکوه داودی مقدم به شماره ملی 004378XXXX به شماره شناسنامه 346 تاریخ تولد 01/03/1339 فرزند حسن با پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال به صندوق شرکت, در ردیف شرکا قرار گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/500 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 1 ـ 2 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده به تصویب رسید. 2 ـ 2 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500 ریال منقسم به پنج هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد پنج هزار سهم بی نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است. 3 ـ 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا رنجبر به شماره ملی 006279XXXX به سمت رییس هییت مدیره, خانم ندا رنجبر به شماره ملی 007563XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره, خانم ندا رنجبر به شماره ملی 007563XXXX به سمت مدیرعامل. 4 ـ 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل از چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 5 ـ 2 ـ آقای حامد علی زاده به شماره ملی 007670XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم شکوه داودی مقدم به شماره ملی 004378XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 6 ـ 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 27/06/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 31/4/1391 تحت شماره 428185 و شناسهملی 103208XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/4/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. 1ـ موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات لوازم برقی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و برپایی و برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور شرکت و برگزاری سمینارها و کنفرانسها ایجاد شعب جدید در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی و مشارکت با شرکتها و موسسات و سازمانها اعم از خصوصی و دولتی. 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پیروزی خ اول نیروی هوایی ک حاجی وند پ 60 واحد 4 ـ کدپستی 173677XXXX. 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال میباشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1ـ5 ـ آقای علیرضا رنجبر به شمارهملی 006279XXXX به سمت رئیس هیئتمدیره 2ـ5 ـ خانم ندا رنجبر به شمارهملی 007563XXXX به سمت عضو هیئتمدیره 3ـ5 ـ خانم ندا رنجبر به شمارهملی 007563XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی