اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3359

شناسه ملی: 10101363336

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: تعاونی به شهریار م جهاد بلوار شورا به سمت ملارد نرسیده به پمپ گاز چنب پروژه شاهد پروژه بهار فرهنگ

کد پستی: 3351937381

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1395 و مجوز شماره 238561 مورخ 25/7/95 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هاجر نیک مرام کد ملی 181794XXXX به سمت رییس هییت مدیره وعبدالرضا غلامی کد ملی 005158XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و کرمعلی کریمی کد ملی 491061XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای عبدالرضا غلامی کد ملی 005158XXXX به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب گردید کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا 1 - آقای عبدالرضا غلامی مدیرعامل به عنوان دارنده امضا ثابت و خانم هاجر نیک مرام رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بودو همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرند. ش 950815XXXX31917 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1395 و مجوز شماره 238561 مورخ 25/7/95 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم هاجر نیک مرام به ش ملی 181794XXXX و آقای عبدالرضا غلامی به ش ملی 005158XXXX و آقای کرمعلی کریمی به ش ملی 491061XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای حمید محمدی به ش ملی 004294XXXX وخانم اعظم تهمورس به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای 3 سال انتخاب گردیدند. خانم مریم محمدی شوره به ش ملی 005725XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا محسنی به ش ملی 491112XXXX به عنوان بازرس علی البدل انتخاب برای 1 سال مالی انتخاب شدند ترازنامه سال 1394 به تصویب مجمع رسید. ش 950815XXXX79905 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1393 و به موجب مجوز شماره 33619 مورخ 9/12/93 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهریار اساسنامه جدید تعاونی در 78 ماده و 61 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید ش 950117XXXX48920 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/18:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/4/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 ـ خانم مریم محمدی شوره به عنوان بازرس اصلی، خانم صدیقه رحمانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1392 بتصویب رسید. در تاریخ 18/6/1393 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1869074 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/21:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم مورخه 6/8/88 و تاییدیه شماره 88/32420/1 مورخه 23/9/88 اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر 52 ماده و 34 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. محل تعاونی به شهریار م جهاد بلوار شورا به سمت ملارد نرسیده به پمپ گاز چنب پروژه شاهد پروژه بهار فرهنگ کدپستی 335193XXXX منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 3 نفر اعضای اصلی و یک نفر عضو علی البدل میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی