اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 93241

شناسه ملی: 10101373501

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 1968634837

آدرس: استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به تهران ، ولیعصر ، بلوار نلسون ماندلا ، خ شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی ، پلاک 283 ، ط 4 ، واحد 16

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/11/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سپند تدبیر نیکان 103205XXXX7 به عنوان بازرس اصلی ی و داریوش رحیمی اسفرجانی 181680XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به دهم دیماه 1399 انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/98 به تصویب رسید پ 990208XXXX33960 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 10/10/97 به تصویب رسید موسسه حسابرسی سپند تدبیر نیکان 103205XXXX7 به عنوان بازرس اصلی و داریوش رحیمی اسفرجانی 181680XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ 980512XXXX47357 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای الکساندر اکهارد سوبول 116451907 نماینده شرکت سالزگیتر مانسمان اینترنشنال جی.ام.بی.اچ 1077783 و آقای هریبرت یوهانس مودلر 53359816 و آقای یورگ پیتر یورگن گرزلا 116451493 به عنوان اعضای هییت دیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ 970717XXXX76925 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای الکساندر اکهارد سوبول 116451907 نماینده شرکت سالزگیتر مانسمان اینترنشنال جی.ام.بی.اچ 1077783 به عنوان رییس هییت مدیره و آقای یورگ پیتر یوگن گرزلا 116451493 به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای هریبرت یوهانس مودلر 53359816 به عنوان مدیر عامل شرکت برای دو سال انتخاب گردید کلیه اسناد و مدارک و اوراق و چکها و سفته ها و سایر اسناد الزام آور شرکت توسط آقای هریبرت یوهانس مودلر به اتفاق آقای داریوش رحیمی اسفرجانی هر کدام با حق توکیل غیر امضا شده و به مهر شرکت ممهور گردد . پ 970717XXXX81741 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/96 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپند تدبیر نیکان شناسه ملی 103205XXXX7 به عنوان بازرس اصلی و خانم مهناز تنهایی کد ملی 182922XXXX را به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت به عنوان روزنامه ای که آگهی های شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین گردید. پ 970607XXXX57586 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: تهران، ولیعصر، بلوار نلسون ماندلا، خ شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی، پلاک 283 ، ط 4 ، واحد 16 کدپستی 196863XXXX انتقال یافت. پ 960829XXXX60574 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/95 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپند تدبیر نیکان شناسه ملی 103205XXXX7 به عنوان بازرس اصلی و خانم مهناز تنهایی کد ملی 182922XXXX را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به دهم دیماه 1396 انتخاب نمود. روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه ای که آگهی های شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین گردید. پ 960316XXXX02942 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و مدارک و حوالجات و بروات و سفته ها چکها و کلیه اسناد الزام آور منجمله قراردادهای تعهدآور توسط آقای هریبرت یوهانس مودلر به اتفاق آقای داریوش رحیمی اسفرجانی (خزانه دار) با حق توکیل غیرامضا گردیده و به مهر شرکت ممهور شود. پ 960217XXXX86433 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سالزگیتر مانسمان اینترنشال جی.ام.بی.اچ با نمایندگی آقای توماس روزباخ به عنوان رییس هییت مدیره و آقای خسرو باقرپور به عنوان نایب رییس هییت مدیره و هریبرت یوهانس مودلر به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و حوالجات و بروات و سفته ها چکها و کلیه اسناد الزام آور منجمله قراردادهای تعهدآور توسط آقای هریبرت یوهانس مودلر با حق توکیل غیر امضا گردیده و به مهر شرکت ممهور شود. پ 951118XXXX35814 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: توماس روزباخ به کد فرایر 83568758 به نمایندگی از طرف شرکت سالزگیتر مانسمان اینترنشنال جی.ام.بی.اچ هریبرت مودلر به کد فراگیر 53359816 خسروباقرپور بشماره ملی 197107XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ 951117XXXX13875 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سپند تدبیر نیکان شناسه ملی 103205XXXX7 به عنوان بازرس اصلی و خانم مهناز تنهایی کد ملی 182922XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای بقیه مدت سال مالی منتهی به 10/10/94 انتخاب گردیدند. پ 950204XXXX35989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز تنهایی ک.م 018292XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین انصاری ک.م 572981XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روز نامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 10/10/93 تصویب شد. پ 940526XXXX75281 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای توماس روزباخ به نمایندگی از طرف شرکت سالزگیتر مانسمان اینترنشنال جی ام بی اچ ـ آقای هریبرت یوهانس مودلر ـ آقای خسرو باقر پور ش ملی 197107XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ 931211XXXX59422 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای توماس روز باخ به نمایندگی از شرکت سالزگیتر مانسمان اینترنشنال جی. ام. بی. اچ بسمت رییس هییت مدیره و آقای خسرو باقر پور ش ملی 197107XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای هریبرت یوهانس مودلر را به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و مدارک و حوالجات و بروات و سفته ها و چکها و کلیه اسناد الزام آور منجمله قراردادهای تعهدآور توسط آقای هریبرت یوهانس مودلر با حق توکیل غیر امضا گردیده و به مهر شرکت ممهور شود. پ 931211XXXX53862 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 10/10/92 به تصویب رسید. خانم مهناز تنهایی به عنوان بازرس اصلی وآقای حسین انصاری به عنوان بازرس علی لبدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 930726XXXX80644 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/24:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 30 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ 1795662 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/24:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هریبرت یوهانس مودلر به عنوان مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و مدارک و حوالجات و بروات و سفته ها و چکها و کلیه اسناد الزام آور منجمله قراردادهای تعهدآور با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 1795660 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/05:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و عادی سالیانه مورخ 21/9/91 و 7/2/92 و هییت مدیره 21/9/91 شرکت مزبور که در تاریخ 21/3/92 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 10/10/91 به تصویب رسید. مهناز تنهایی به ک م 018292XXXX8 به سمت بازرس اصلی و حسین انصاری به ک م 572981XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: توماس روزباخ به نمایندگی شرکت سالزگیتر مانسمان اینترنشنال جی ام بی اچ به سمت رییس هییت مدیره و استفان کراس به سمت نایب رییس هییت مدیره و هریبرت یوهانس مودلر به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و ناصر قاسمی به ش م 093781XXXX به سمت مدیر عامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اسناد و مدارک و حوالجات و بروات و سفته ها، و چکها و کلیه اسناد الزام آور منجمله قراردادهای تعهدآور توسط هریبرت یوهانس مودلر به اتفاق ناصر قاسمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1667317 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/1/91 شرکت مزبور که در تاریخ 16/5/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/90 بتصویب رسید. مهناز تنهایی به کد ملی 182922XXXX به سمت بازرس اصلی و حسین انصاری به کد ملی 572981XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/20:

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/5/90 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ناصر قاسمی به کد ملی 093781XXXX خارج از اعضا به سمت مدیر عامل دوم شرکت انتخاب گردید. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قییل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای هر دو مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/1/90 شرکت مزبور که در تاریخ 23/5/90 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/1389 بتصویب رسید. مهناز تنهایی به کد ملی 182922XXXX به سمت بازرس اصلی و حسین انصاری به کد ملی 572981XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/10/89 تعداد مدیرعامل دو نفر میباشد و ماده 30 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/9/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 17/5/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/88 بتصویب رسید. مهناز تنهایی به کد ملی 182922XXXX به سمت بازرس اصلی و حسین انصاری به کد ملی 572981XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/9/89 شرکت مزبور که در تاریخ 8/10/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سالز گیتر مانسمان اینترنشنال جی ام بی اچ به نمایندگی توماس روزباخ و هریبرت یوهانس مودلر و خسرو باقرپور به ش ملی 197107XXXX به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/9/89 توماس روزباخ به سمت رییس هییت مدیره و خسرو باقرپور به سمت نایب رییس هییت مدیره و هریبرت یوهانس مودلر به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای فروش اموال غیرمنقول خواه بصورت رسمی یا غیررسمی با امضای هریبرت یوهانس مودلر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/2/88 شرکت مزبور که در تاریخ 9/2/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/87 به تصویب رسید. مهناز تنهایی به سمت بازرس اصلی و ناصر قاسمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/03/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/2/87 شرکت مزبور که در تاریخ 22/2/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/86 به تصویب رسید. خانم مهناز تنهایی به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر قاسمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 6/8/1386 شرکت مزبور که در تاریخ 3/9/1386 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای توماس روزباخ به نمایندگی شرکت سالز گیتر مانسمان اینترنشنال جی. ام. بی.اچ آقای هریبرت مودلر و آقای خسرو باقرپور به نمایندگی مع الوسطه آقای استفان کراس. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/8/1386 آقایان توماس روزباخ نماینده شرکت سالز گیتر مانسمان اینترنشنال جی.ام.بی.اچ به سمت رییس هییت مدیره، خیرو باقرپور با نمایندگی مع الواسطه آقای استفان کراس به سمت نایب رییس هییت مدیره، هریبرت یوهانس مودلر به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/2/86 شرکت مزبور که در تاریخ 31/2/86 واصل گردید. ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/85 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به سمت بازرس اصلی و آقای محمد جم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیر الانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/03/28:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 6/2/85 شرکت مزبور که در تاریخ 3/3/85 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/84 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به سمت بازرس اصلی و آقای محمد جم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی