اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7184

شناسه ملی: 14004562156

تاریخ ثبت: 1393/09/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/09/02

کد پستی: 7591958337

آدرس: یاسوج آخر بلوار بویراحمد ابتدای بلوار شهید رجایی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/02:

تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار صنعت شوسه درتاریخ 02/09/1393 به شماره ثبت 7184 به شناسه ملی 140045XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ برق ـ کشاورزی ـ صنعت ـ ارتباطات نفت وگاز بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ آخر بلوار بویراحمد ـ ابتدای بلوار شهید رجایی کدپستی 759195XXXX سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 378/2901 مورخ 18/08/93 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد زارع به شماره ملی 423190XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و احمد زارع مداب به شماره ملی 423194XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و یحیی زارع مداب به شماره ملی 423177XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد زارع (رییس هییت مدیره ومدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زر خانم حسین پور به شماره ملی 423000XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم صفورا دلداریان به شماره ملی 423192XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 930902XXXX30741 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی