اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2890

شناسه ملی: 14005572220

تاریخ ثبت: 1394/11/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 7188647684

آدرس: شیراز معالی آباد جنب مسجد دستغیب طبقه فوقانی عطاری

تاریخ تاسیس: 1394/11/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/06:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/06:

تاسیس موسسه غیرتجاری هما گستر عدل ایرانیان درتاریخ 06/11/1394 به شماره ثبت 2890 به شناسه ملی 140055XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: تصدی به ارایه خدمات حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی ـ انجام وکالت در مراجع قضایی ـ اداری ـ مالی ـ ثبتی ـ دادگاه های خانواده ـ استانداری ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شهرداری ها و کمیسیون های آن بویژه کمیسیون ماده پنج دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی ـ مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن ـ هییت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ـ دیوان عدالت اداری ـ همچنین ارایه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضایی کشورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین المللی و پیگیری امور اداری با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: شیراز ـ معالی آباد ـ جنب مسجد دستغیب طبقه فوقانی عطاری ـ کدپستی 718864XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 1000000 ریال می باشد اولین مدیران موسسه: آقای مهدی رمضان پور به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 254978XXXX دارنده 330000 ریال سهم الشرکه ـ آقای یحیی شریفی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 254989XXXX دارنده 330000 ریال سهم الشرکه ـ آقای اسماعیل معینی رودبالی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 254989XXXX دارنده 340000 ریال سهم الشرکه همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش 941106XXXX92973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی