اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 213

شناسه ملی: 10860079215

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/24:

باستناد نامه شماره 6731/37 مورخ 13/12/92 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انضمام صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 11/12/92 تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: 1 سعید خادمی و موسی سالاری و وحیده افشار پور و نجمه بالاگر و صدیقه امیری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و اعظم قویدل و مرتضی ملایی به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 علیرضا ذاکری و مصیب داوری به عنوان بازرس اصلی و مجتبی طاهری کندر بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 صورتهای مالی سالهای 85 لغایت 91 بتصویب مجمع رسید. 4 بودجه پیشنهادی سال 93 بتصویب مجمع رسید. 5 موسی سالاری به سمت رییس هییت مدیره و خانم صدیقه امیری به سمت نایب رییس و خانم وحیده افشاری پور به سمت منشی هییت مدیره و خانم نجمه بالاگر و سعید خادمی به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و آقای سعید خادمی فرزند جهانگیر دارای شماره شناسنامه 788 صادره از میناب به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شد. 6 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای موسی سالاری رییس هییت مدیره باتفاق امضای سعید خادمی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و نامه ها با امضا سعید خادمی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 868010XXXX110911XXXX رییس ثبت اسناد و املاک رودان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی